PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO

Linia Reporęczeniowa

Produkt finansowy dla funduszy poręczeniowych, w ramach którego zostaje udostępniony limit reporęczenia i kapitał reporęczeniowy w celu zabezpieczenia jednostkowych poręczeń udzielanych przedsiębiorstwom z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego.
DLA KOGO?

Fundusze poręczeniowe działające na terenie województwa wielkopolskiego na rzecz wzmacniania potencjału przedsiębiorstw z sektora MŚP.

W JAKIM CELU?

Zwiększenie potencjału poręczeniowego funduszy poręczeniowych w zakresie wspierania rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego za pomocą produktów poręczeniowych.

Co można sfinansować?

Produkt umożliwia funduszom poręczeniowym udzielanie poręczeń transakcji o charakterze obrotowym i inwestycyjnym. Jednostkowe poręczenia powinny:

  • przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw (zwiększenia lub umocnienia ich pozycji na rynku),
  • wpływać na utrzymanie lub zwiększanie poziomu zatrudnienia w MŚP lub utrzymanie przedsiębiorstw na rynku,
  • stanowić wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego spowodowanego m.in. negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie.

Warunki

Limit Reporęczenia
Od 20 000 000 zł do 80 000 000 zł
Okres wykorzystania limitu reporęczenia
12 albo 24 miesiące
Pułap wypłat (CAP)
12,5% faktycznie wykorzystanej wartości przyznanego limitu reporęczenia

Obligatoryjne formy zabezpieczenia:
a) weksel in blanco wystawiony przez fundusz poręczeniowy wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu”, niezawierający klauzuli „nie na zlecenie” lub klauzuli równoważnej w skutkach wraz z deklaracją wekslową,
b) warunkowa cesja praw z wierzytelności i zabezpieczeń ustanowionych przez ostatecznego odbiorcę na rzecz funduszu poręczeniowego w związku z zawartymi umowami pośrednika II stopnia (umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń),
c) pełnomocnictwo do rachunku bankowego funduszu poręczeniowego.
Wielkopolski Fundusz Rozwoju może zwrócić się o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia.

Jak skorzystać z oferty?

1
Pobierz dokumenty
2
Złóż wniosek
3
Podpisz umowę

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzór Umowy - Linia reporęczeniowa dla funduszy poręczeniowych - obowiązuje od 11.09.2023 r. Załącznik nr 2 - Karta produktu - Linia reporęczeniowa Załącznik nr 3 - Zasady sprawozdawczości (Opłata cykliczna) Załącznik nr 3 - Zasady sprawozdawczości (Udział w Przychodach) Załącznik nr 3.1 - Zał. nr 1 do Zasad sprawozdawczości i monitoringu - Plik transportowy - wzór Załącznik nr 3.2 - Zał. nr 2 do Zasad sprawozdawczości monitoringu - Sprawozdanie z Postępu - wzór (Opłata cykliczna) Załącznik nr 3.2 - Zał. nr 2 do Zasad sprawozdawczości monitoringu - Sprawozdanie z Postępu - wzór (Przychody) Załącznik nr 3.2a - Zał. nr 2a do Zasad sprawozdawczości monitoringu - Sprawozdanie z Postępu OWLR - wzór (Przychody) Załącznik nr 3.2a.1 - Zał. nr 1 do Sprawozdania z Postępu za OWLR - Realizacja Jednostkowych Poręczeń - wzór (Przychody) Załącznik nr 3.3 - Zał. nr 3 do Zasad sprawozdawczości monitoringu - końcowe Sprawozdanie z Postępu - wzór (Opłata cykliczna) Załącznik nr 3.3 - Zał. nr 3 do Zasad sprawozdawczości monitoringu - końcowe Sprawozdanie z Postępu - wzór (Przychody) Załącznik nr 3.3.1 - Zał. nr 1 do końcowego Sprawozdania z Postępu - Realizacja Jednostkowych Poręczeń - wzór Załącznik nr 4 - Procedura Windykacyjna Załącznik nr 5 - Zasady wypłaty Reporęczenia Załącznik nr 5.1 - Zał. nr 1 do Zasad wypłaty Reporęczenia - Wniosek o wypłatę reporęczenia - wzór Załącznik nr 6 - Lista Instytucji Finansowych - wzór Załącznik nr 7 - Umowa powierzenia przetwarzania Danych Osobowych - wzór Załącznik nr 8 - Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - wzór Załącznik nr 9 - Umowa cesji - wzór Załącznik nr 10 - Pełnomocnictwo do Rachunku Bankowego PF - wzór Załącznik nr 11 Oświadczenie o Opłacie cyklicznej

Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego produktu?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktuj się