Deklaracja dostępności

Wielkopolski Fundusz Rozwoju w Poznaniu (w skrócie WFR):
telefon: +48 61 671 71 71
e-mail: wfr@wfr.org.pl
adres korespondencyjny: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.wfr.org.pl.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 6 lipca 2022 roku.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 6 lipca 2022 roku.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część zdjęć dodana została w serwisie ze spacjami. Problem zostanie sukcesywnie naprawiony.
 • Nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo.
 • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo.


SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 7 lipca 2022 roku.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 21 marca 2024 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pan Jakub Paduch, Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, email: jakub.paduch@wfr.org.pl

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 61 671 71 71.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU WIELKOPOLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

Biuro Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. znajduje się w budynku Szyperska Office Center, przy ulicy Szyperskiej 14.

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA

Wejście główne do biurowca Szyperska Office Center znajduje się od zachodniej strony budynku, pośrodku elewacji, na poziomie chodnika. Biurowiec Szyperska Office Center jest objęty ochroną świadczoną przez firmę ochroniarską.

Wejście główne składa się z trzech komponentów:

 • drzwi obrotowe,
 • drzwi skrzydłowe lewe (szerokość przejścia 100 cm),
 • drzwi skrzydłowe prawe (szerokość przejścia 100 cm).

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU

Spółka nie dysponuje miejscami parkingowymi dla klientów.

Przy budynku znajduje się niewielki parking, należący do administratora budynku, gdzie nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Obok znajdują się prywatne parkingi, gdzie również nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKU

Pomieszczenia biurowe Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju znajdują się w klatce A (6. piętro), w klatce F (5. i 6. piętro) gdzie prowadzą schody lub winda.

Biurowiec Szyperska Office Center jest przystosowany do osób z niepełnosprawnością. Brak utrudnień do wjazdu wózkiem.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Po wejściu do budynku biurowca osoby z niepełnosprawnością chcące dostać się do biura WFR powinny skierować się w lewo, do klatki F i wybrać 5. lub 6. piętro.

W przypadku problemów w samodzielnym dotarciu do pomieszczeń WFR należy dzwonić do Sekretariatu na numer telefonu +48 61 671 71 71, +48 61 671 71 72.

W celu kontaktu klienta z pracownikiem Spółki, Sekretariat informuje o przybyciu klienta na spotkanie.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

W biurowcu Szyperska Office Center znajdują się tablice informacyjne oraz Punkt Informacyjny. Na tablicach umieszczone są nazwy instytucji znajdujących się w biurowcu wraz z numerami pięter.

W sposób głosowy informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można w Punkcie Informacyjnym.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do pomieszczeń Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy dzwonić na numer telefonu +48 61 671 71 71, +48 61 671 71 72. do Sekretariatu WFR.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.