PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

Pożyczka EKOenergetyczna III

Finansowanie inwestycji mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza w województwie wielkopolskim.
DLA KOGO?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali, średni) działający w województwie wielkopolskim. 

W JAKIM CELU?

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza w województwie wielkopolskim. 

Co można sfinansować?

Realizacja inwestycji obejmujących wdrożenie rozwiązań przyjaznych środowisku. W szczególności: 

  • budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym infrastruktura służąca przyłączaniu źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii,
  • budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji,
  • zakup nie starszych niż 2 lata niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
  • rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych,
  • budowa lub modernizacja systemów magazynowania energii,
  • inwestycje w rozwój technologii wodorowej.

WARUNKI POŻYCZKI EKOENERGETYCZNEJ III

Kwota pożyczki
Kwota pożyczki
Do 1 200 000 zł
Okres spłaty
Okres spłaty
Do 132 miesięcy
Okres karencji
Okres karencji
Do 18 miesięcy
Oprocentowanie
Oprocentowanie
Od 2,84%*
Udział własny
Udział własny
Brak
Prowizje i opłaty
Prowizje i opłaty
Brak

* Oprocentowanie zakłada preferencyjne podejście. Może być – po spełnieniu kryteriów – ustalone na warunkach korzystniejszych niż rynkowe i odpowiadać połowie stopy bazowej z dnia zawarcia Umowy Pośrednika II stopnia. Wysokość stopy bazowej ustalana jest w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikat zastępujący).

Wybierz pośrednika i skorzystaj z oferty

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Grafika przedstawia logotyp. Znajduje się na niej napis "Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A." oraz po lewej stronie znajdują się cztery kwadraty w kolorze czarnym oraz szarym.
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.