Na co należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o pożyczkę lub kredyt

17.12.2020
Na co należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o pożyczkę lub kredyt

Prowadząc działalność gospodarczą niejednokrotnie stajemy przed koniecznością dokonania wyboru. Chcąc zainwestować w swój pomysł, wdrożyć innowacyjne technologie czy zmodernizować istniejącą infrastrukturę, przedsiębiorcy mają świadomość, że są to działania które wymagają zagospodarowania dodatkowych środków finansowych. Niezależnie od tego, czy decydujemy się na kredyt czy pożyczkę, podejmując ostateczną decyzję warto zapoznać się ze specyfiką danej formy finansowania, zwrócić uwagę na szereg parametrów charakteryzujących to konkretne zobowiązanie. Ważnym jest bowiem nie tylko to, aby oferta była tania, ale przede wszystkim dostosowana warunkami spłaty do możliwości finansowych naszego przedsiębiorstwa.

W naszym poprzednim wpisie pt. „Kredyt a pożyczka – najważniejsze informacje i różnice pomiędzy nimi” pokrótce przedstawiliśmy podstawowe informacje na temat różnic między kredytem a pożyczką. Niemniej jednak, w praktyce, terminy te stosowane są zamiennie, gdyż ogólnie definiują zaciągniecie zobowiązania w formie pieniężnej lub rzeczowej. Przechodząc jednak do szczegółów, jeżeli chcemy wybrać najkorzystniejszą dla nas ofertę, powinniśmy zwrócić uwagę na szereg parametrów charakterystycznych dla tego typu zobowiązań, aby oferta była nie tylko tania, ale także dostosowana warunkami spłaty do możliwości finansowych naszego przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy pięć podstawowych atrybutów pożyczki oraz kredytu, które mamy nadzieję, okażą się pomocne przy podejmowaniu decyzji i wyborze właściwej formy finansowania.

Oprocentowanie i prowizje

W pierwszej kolejności powinniśmy przeliczyć koszt finansowania, czyli wszelkie prowizjeza pozyskanie i administrowanie pieniędzmi wraz z ustaloną marżą, która jest stała i jest składową oprocentowania ustalanego przez bank.  Od tego zależy, jak wysokie będą odsetkii miesięczne raty, a przede wszystkim, o ile więcej środków będzie trzeba zwrócić. Ubiegając się o pożyczkę w jednym z funduszy, takim jak Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w odróżnieniu od banków, przedsiębiorcy mogą pozyskać finansowanie bez dodatkowych kosztów. Oprocentowanie pożyczek ustalane jest na stałym poziomie na cały okres trwania umowy. Zapoznaj się z warunkami Pożyczki Ekspansja i Pożyczki Regionalnej  ofertowanej przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju.

Karencja, wakacje pożyczkowe, okres wykorzystania środków finansowych

Często w nomenklaturze używanej przez instytucje finansowe pojawiają się terminy, które nie są powszechnie używane, a mają istotny wpływ na kształtowanie warunków umowy pożyczki czy kredytu. Warto je dobrze przyswoić i zrozumieć.

Zacznijmy od karencji, która oznacza okres spłaty zobowiązania, podczas którego pożyczkobiorca spłaca jedynie odsetki naliczane od wykorzystanej części pożyczonego kapitału. Sytuacja taka najczęściej ma miejsce gdy mamy do czynienia z inwestycją budowlaną czy zakupem środka trwałego. Okres karencji kończy się z momentem wypłacenia całości kredytu bądź pożyczki – od tego czasu przedsiębiorca spłaca pełną ratę kapitałowo-odsetkową.

Wakacje kredytowe

Wakacje kojarzą się z przerwą, wypoczynkiem czy sielankowym wyjazdem. Tak też jest poniekąd z wakacjami w spłacie zobowiązań, aczkolwiek należy je jedynie rozumieć w kategorii przerwy, odroczenia czy czasowego zawieszenia spłaty zobowiązania finansowego. Wakacje w spłacie zobowiązań wprowadzane są przez instytucje pożyczające środki finansowe głównie w sytuacjach kryzysowych, kiedy nie można przewidzieć braku możliwości spłaty pożyczki czy kredytu. Z taką sytuacją mamy aktualnie do czynienia, czyli od wybuchu pandemii COVID-19. Instytucje finansowe umożliwiają swoim klientom wnioskowanie o zawieszenia spłaty zobowiązań, po to aby przedsiębiorca mógł utrzymać prowadzenie działalności i dzięki temu spłacić wymagane zobowiązania w okresie późniejszym.

Co ważne, wakacje pożyczkowe mogą być rozumiane przez instytucje finansowe w dwojaki sposób. Może to być odroczenie spłaty zarówno raty kapitałowej, jak i odsetkowej albo tylko jej części kapitałowej. W drugim przypadku nadal trzeba będzie spłacać odsetki. Wielkopolski Fundusz Rozwoju przygotował dla MŚP z obszaru Wielkopolski produkt pomocowy Pożyczka Płynnościowa, który oprócz preferencyjnych parametrów, daje możliwość uzyskania wakacji w spłacie kapitału i odsetek na okres 6 miesięcy.

Okres uruchomienia pożyczki

Okres czasu oznaczony w umowie pożyczki czy umowie kredytowej, w czasie którego klient ma prawo uruchomić środki przyznane przez instytucję finansową nazywa się okresem uruchomienia pożyczki bądź kredytu. Kapitał może być wykorzystany w transzach lub jednorazowo do terminu nieprzekraczalnego, po upływie którego klient nie będzie mógł wykorzystać pozostałej części przyznanego limitu kapitału.

Weksel in blanco oraz poręczenie wekslowe jako forma zabezpieczenia

Zapoznajmy się na początek z terminem weksla in blanco, który jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności stosowanym powszechnie przez instytucje finansowe, również przez WFR sp. z o.o. – zapoznaj się z wymogami zabezpieczeń stosowanych dla Pożyczki Ekspansja i Pożyczki Regionalnej, a także innych produktów znajdujących się w naszej ofercie. Należy jednak pamiętać, że główną zaletą weksla in blanco jest przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów egzekucji zabezpieczonej wierzytelności. Weksel in blanco jest dokumentem nieposiadającym wszystkich wymaganych przez prawo wekslowe elementów (klauzul), lecz zawiera podpis wystawcy. Jeśli zachodzi potrzeba użycia weksla, wierzyciel, uzupełnia samodzielnie jego pozostałe elementy i na jego podstawie wszczyna postępowanie sądowe, a następnie egzekucyjne. Aby zabezpieczyć wystawcę weksla in blanco przed niewłaściwym użyciem weksla pamiętajmy, że nieodłącznym elementem dokumentu powinna być deklaracja wekslowa, która reguluje zasady, na jakich wierzyciel (fundusz, bank) będzie mógł uzupełnić przekazany mu do dyspozycji weksel in blanco.

Brak deklaracji wekslowej do weksla in blanco może spowodować, iż dłużnik – pożyczkobiorca będzie mógł w sytuacji postępowania sądowego wnieść zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem.

Mogą jednak pojawić się sytuacje, w których weksel in blanco, jako zabezpieczenie okaże się niewystarczający, bo dokument ten nie zabezpiecza przed niewypłacalnością dłużnika – pożyczkobiorcy. Dlatego też, dla produktów finansowych o charakterze długoterminowym, projektów inwestycyjnych udzielanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. czy wysokokwotowych pożyczek obrotowych zawsze zaleca się przyjęcie zabezpieczenia rzeczowego, które pozwoli zaspokoić się z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami dłużnika. Aby wzmocnić wartość weksla in blanco, przy braku dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych stosuje się poręczenie wekslowe.

Poręczenie powstaje w wyniku umieszczenia na wekslu lub przedłużku weksla słowa „poręczam” lub innego zwrotu równoznacznego oraz podpisów poręczyciela. Poręczycielem mogą być osoby fizyczne, spółki prawa handlowego lub inne podmioty i instytucje, które zagwarantują spłatę wymagalnego zobowiązania wystawcy weksla in blanco.

Często zdarza się, że przedsiębiorca nie posiada zabezpieczenia rzeczowego wymaganego przez instytucję finansową w celu zabezpieczenia pożyczki lub kredytu. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. dla MŚP z województwa wielkopolskiego przygotował dwa produkty Poręczenie oraz Poręczenie interwencyjne COVID-19. Więcej informacji na temat znajdziecie na stronie WFR.