Produkt / Poręczenie

Produkt finansowy stanowiący bezpośrednie wsparcie poręczeniowe przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MŚP, posiadających siedzibę lub oddział i stale prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Poręczenie dotyczy zabezpieczenia spłaty zobowiązań o charakterze:
1. inwestycyjnym (kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny i finansowy, gwarancja bankowa, należyte wykonanie umowy zamówienia publicznego),
2. obrotowym (kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy zamówienia publicznego).

 

Podstawowe parametry produktu:

Maksymalna wysokość Poręczenia 1.000.000,00 PLN
Poziom Poręczenia Maksymalnie 80% kwoty Transakcji za wyjątkiem Poręczeń wadialnych (gdzie maksymalnie 100% kapitału zobowiązania)
Okres obowiązywania Poręczenia Maksymalnie 63 miesiące od dnia zawarcia Umowy – dla Transakcji o charakterze obrotowym
Maksymalnie 87 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – dla Transakcji o charakterze inwestycyjnym
Oprocentowanie Korzystniejsze niż rynkowe lub rynkowe

 

 

Wsparcie MŚP udzielane jest we współpracy ze wskazanymi poniżej Pośrednikami Finansowymi, wybranymi w ramach postępowania przetargowego.

Pośrednicy finansowi