Produkt / Poręczenie

Produkt finansowy stanowiący bezpośrednie wsparcie poręczeniowe przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MŚP, posiadających siedzibę lub oddział i stale prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Poręczenie dotyczy zabezpieczenia spłaty zobowiązań o charakterze:
1) inwestycyjnym (kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny i finansowy, gwarancja bankowa),
2) obrotowym (kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy zamówienia publicznego, gwarancja bankowa).

 

Podstawowe parametry produktu:

Limit koncentracji (łączna wartość Jednostkowych Poręczeń udzielanych jednemu przedsiębiorcy) 1.000.000,00 PLN
Maksymalna wysokość Jednostkowego Poręczenia 500.000,00 PLN – dla Transakcji o charakterze obrotowym
1.000.000,00 PLN dla Transakcji o charakterze inwestycyjnym
Stopa Jednostkowego Poręczenia Maksymalnie 80% kwoty Transakcji za wyjątkiem Poręczeń wadialnych (gdzie maksymalnie 100% kapitału zobowiązania)
Okres obowiązywania Jednostkowego Poręczenia Maksymalnie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Pośrednika II stopnia – dla Transakcji o charakterze obrotowym
Maksymalnie 84 miesiące od dnia zawarcia Umowy Pośrednika II stopnia – dla Transakcji o charakterze inwestycyjnym
Zasady udzielania Jednostkowych Poręczeń na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, tj. zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
na warunkach rynkowych, przy zastosowaniu tzw. bezpiecznych stawek

 

 

Wsparcie MŚP udzielane jest we współpracy ze wskazanymi poniżej Pośrednikami Finansowymi, wybranymi w ramach postępowania przetargowego.

Pośrednicy finansowi