Produkt / Poręczenie Interwencyjne – COVID-19

Produkt finansowy stanowiący wsparcie poręczeniowe przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Poręczenie dotyczy zabezpieczenia spłaty zobowiązań o charakterze:

  1. inwestycyjnym (m.in. kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny i finansowy);
  2. obrotowym (m.in. kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy, usunięcia wad i usterek czy zwrotu zaliczki zamówienia publicznego).

Podstawowe parametry produktu:

Maksymalna wartość poręczenia 1.000.000,00 PLN
Poziom poręczenia Maksymalnie 80% kwoty transakcji za wyjątkiem poręczeń kontraktowych (gdzie maksymalnie 100%)
Okres obowiązywania poręczenia Maksymalnie 63 miesiące – dla transakcji o charakterze obrotowym

Maksymalnie 87 miesięcy – dla transakcji o charakterze inwestycyjnym

Oprocentowanie Korzystniejsze niż rynkowe lub rynkowe
Zabezpieczenie ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Pośrednicy finansowi