Kto pyta, nie błądzi – Pożyczka Regionalna

15.04.2021
Kto pyta, nie błądzi – Pożyczka Regionalna

Wygrany przetarg związany z zamówieniem publicznym i co dalej? Jak sfinansować jego realizację? Na co zwrócić uwagę ubiegając się o finansowanie zewnętrzne?

Niejednokrotnie zdarza się, że zwycięzca przetargu poszukuje pieniędzy na realizację kontraktu dopiero po podpisaniu kontraktu. Najczęściej sytuacja zdarza się przy finansowaniu wysokokwotowych kontraktów budowlanych realizowanych na rzecz JST, jak na przykład budowa infrastruktury wodno-ściekowej, rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej, rozbudowa przedszkola, czy budowa drogi.  Zazwyczaj przedsiębiorcy mogli liczyć na pozyskanie finansowania w postaci kredytu.

Aktualnie sytuacja gospodarcza spowodowana przede wszystkim pandemią COVID – 19 przełożyła się zarówno na niższą skłonność i wyższe koszty udzielania finansowania przez instytucje finansowe. Przyczyn należy szukać, we wzroście kosztów usług, przez co kontrakty stają się mniej zyskowne i powstaje ryzyko utraty płynności. Dodatkowo stosowane w instytucjach finansowych polityki sektorowe wykluczają niektóre branże realizujące kontrakty z zamówień publicznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom z Wielkopolski,  Wielkopolski Fundusz Rozwoju organizuje cykliczne spotkania pn. „Wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców”, podczas których prowadzone są dyskusje nt. wsparcia dla firm z sektora MŚP.  Zebraliśmy wszystkie pytania od przedsiębiorców i powstał cykl wpisów blogowych pt. KTO PYTA, NIE BŁĄDZI. Ostatni artykuł poświęcony był Pożyczce Ekspansja, która daje szeroką możliwość pozyskania kapitału o charakterze inwestycyjno-obrotowym, dzięki któremu przedsiębiorstwa z Wielkopolski mają możliwość zaistnienia na rynkach międzynarodowych w zakresie sprzedaży produktów bądź usług.

W dzisiejszym wpisie blogowym chcemy zwrócić uwagę na możliwość finansowania kontraktu wynikającego z wygranego przez MŚP zamówienia publicznego, którą w swojej dedykowanej ofercie proponuje Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Produkt finansowy Pożyczka Regionalna ma na celu zwiększenie potencjału finansowego Wnioskodawcy, umożliwiającego realizację danego zamówienia publicznego, co przyczyni się do osiągnięcia efektu rozwojowego przedsiębiorstwa. Oferta skierowana jest do wszystkich mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub realizują takie zamówienie na obszarze województwa wielkopolskiego.

Czym wyróżnia się produkt Pożyczka Regionalna proponowany przez WFR i na co możesz liczyć?

Pożyczka Regionalna to produkt długoterminowy o charakterze zarówno obrotowym jak i inwestycyjnym. Pożyczka jest celowa i może być wykorzystana tylko na sfinansowanie projektu związanego z realizacją zamówienia publicznego. Ubiegać się  o nią mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których siedziba lub stały oddział znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego. Okres na jaki udzielany jest produkt skorelowany jest z terminami realizowanej umowy z zamówienia publicznego. Produkt jest charakterystyczny również ze względu na formę przyjmowanego podstawowego zabezpieczenia, którym jest cesja z kontraktu. Kontrakt jest też podstawowym źródłem spłaty pożyczki. Więcej na temat parametrów produktu znajdziesz w zakładce oferta.

Czy wnioskodawcą Pożyczki Regionalnej może być konsorcjum?

WFR udziela finansowania przedsiębiorcom, którzy spełniają warunki definicji MŚP, zatem jeśli takie podmioty gospodarcze zawiążą konsorcjum celem realizacji zamówienia publicznego, to jak najbardziej mogą ubiegać się o pożyczkę. Zaznaczyć jednak należy, że w takiej sytuacji badamy zdolność finansową wszystkich uczestników konsorcjum, zgodnie z zawartą umową konsorcjum oraz przedstawionym kontraktem zamówienia publicznego.

Czy podwykonawca zgłoszony na liście podwykonawców głównego kontrahenta zamówienia publicznego może ubiegać się o Pożyczkę Regionalną?

Pożyczka Regionalna przeznaczona jest tylko dla MŚP, który jest bezpośrednią stroną kontraktu z zamówienia publicznego, tak więc o produkt nie może ubiegać się podwykonawca.

Jak ustalane jest oprocentowanie Pożyczki Regionalnej i co oznacza „oprocentowanie rynkowe”?

Chcemy aby przedsiębiorcy z Wielkopolski mogli się rozwijać, dlatego  jedynym kosztem wynikającym z uzyskania Pożyczki Regionalnej jest  oprocentowanie, które pozostaje niezmienne przez cały okres spłaty. Oprocentowanie jest ustalane na podstawie aktualnych stóp bazowych – można je sprawdzać na bieżąco na stronie UOKIK, a zasady oprocentowania można sprawdzić w regulaminie przyznawania pożyczek. Oprocentowanie rynkowe określone jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikat zastępujący). Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Ostatecznego Odbiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym Metodyki oceny ryzyka.

Czy można ubiegać się o Pożyczkę Regionalną, pod kilka podpisanych kontraktów?

Przedsiębiorca może aplikować do WFR o udzielenie więcej niż jednej pożyczki, jeżeli zamierza ubiegać się o realizację lub już realizuje kilka zamówień publicznych. Jednakże dla każdego kontraktu podpisywana jest osobna umowa, a wartość jednostkowych umów dla jednego pożyczkobiorcy nie może przekroczyć limitu 20 000 000,00 zł.

Czy miejsce realizacji kontraktu z zamówienia publicznego ma znaczenie?

Docelową grupę biznesową, dla której dedykowana jest Pożyczka Regionalna stanowią przedsiębiorstwa z sektora mikro-,małych i średnich, które spełniają kryteria powszechnie stosowanej definicji MŚP, prowadzą stałą działalność na terenie województwa wielkopolskiego oraz realizują prace zgodnie z zamówieniem publicznym na obszarze województwa wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje o Pożyczce Regionalnej oraz innych produktach oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju można uzyskać na naszej stronie internetowej oraz kontaktując się z pracownikami Obsługi Klienta. Zapewnimy przejrzystą i szybką procedurę aplikowania oraz wsparcie merytoryczne doświadczonego zespołu.

Zachęcamy do zadawania dalszych pytań, KTO PYTA, NIE BŁĄDZI! oraz do kontaktu z naszymi ekspertami z Obsługi Klienta.

Jeśli posiadasz środki własne i nie potrzebujesz wsparcia w postaci kapitału zewnętrznego, zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami związanymi z kwestią zamówień publicznych. Znajdziesz je na Blogu na naszej stronie internetowej w sekcji Zamówienia publiczne – okiem eksperta.