KTO PYTA NIE BŁĄDZI – POŻYCZKA EKOENERGETYCZNA

06.05.2021
KTO PYTA NIE BŁĄDZI – POŻYCZKA EKOENERGETYCZNA

Ochronę środowiska i w potocznie używanym języku – ekologię pokrótce definiuje się jako szeroko rozumiane działania prowadzone na rzecz ochrony zasobów naturalnych występujących na Ziemi.
Jak bardzo powinniśmy liczyć się i dbać o nasze środowisko naturalne każdy wie ale, czy aby stosujemy się do przestrzegania reguł? Z tą refleksją należy zmierzyć się indywidualnie gdyż z tym wiąże się zmiana stylu życia, wzięcie odpowiedzialności za innych….dla dobra przyszłych pokoleń.

Dzisiejszy wpis ma jednak na celu analizę możliwości pozyskania wsparcia finansowego przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie realizacji projektów ekoinwestycyjnych, czyli pozyskania czynnika, który warunkuje realizację wyżej wymienionych działań.

Zachęcamy do bycia odpowiedzialnym przedsiębiorstwem, które zarówno osiąga znakomite wyniki finansowe, jak i stara się jak najmniej obciążać środowisko naturalne. Duże koncerny często z własnej woli, również z przyczyn wizerunkowych lub po prostu z powodu narzuconych regulacji przez KE i inne instytucje zarządzające wdrażają szereg nowatorskich rozwiązań, które w pozytywnym zakresie wpływają na ochronę środowiska. Dzięki nim można wprowadzić modernizację i sfinansować inwestycje, które chociażby poprzez ograniczenie zużycia energii czy niższą emisję dwutlenku węgla są przyjazne środowisku.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju proponuje finansowanie dedykowane stricte działaniom proekologicznym pod nazwą Pożyczka EKOenergetyczna. Więcej na ten temat przeczytasz na naszej stronie internetowej w zakładce Oferta. Szczegóły produktu na wzór poprzednich wpisów z serii KTO PYTA NIE BŁĄDZI, chcemy przedstawić przy zastosowaniu formuły pytań, zadanych WFR przez zainteresowanych przedsiębiorców.

Na czym polega Pożyczka EKOenergetyczna?

Jest to instrument finansowy stanowiący wsparcie dla przedsiębiorców z grupy MŚP posiadających siedzibę lub na stałe prowadzących oddział na terenie województwa wielkopolskiego.
Przeznaczeniem jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie Wielkopolski, w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez:

  • zakup niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
  • instalację odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, elektrownie wodne.

Gdzie można złożyć wniosek aby ubiegać się o Pożyczkę EKOenergetyczną?

Pożyczka EKOenergetyczna dystrybuowana jest przez Pośredników Finansowych, którzy zostali wyłonieni w drodze zorganizowanego przetargu i współpracują obecnie z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju. Instytucje udzielające pożyczki w ramach omawianego instrumentu finansowego to Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.  w Koninie oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Fundusze udzielają finansowania zgodnie z ustalonym przez WFR regulaminem i założeniami produktu, jednakże przeprowadzają procedurę pożyczkową w oparciu o własne wzory wniosków i tym samym podejmują niezależną decyzję o przyznaniu finansowania zgodnie z obowiązującymi w każdym z Funduszy wewnętrznymi procedurami i regulaminami.

Jakie są  podstawowe warunki na jakich udzielana jest Pożyczka?

Maksymalna kwota pożyczki to 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie dwie jednostkowe pożyczki. Nie jest wymagany wkład własny pożyczkobiorcy.
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 120 miesięcy (10 lat) od momentu jej uruchomienia. Przewidziana jest karencja w spłacie kapitału, która może wynieść 12 miesięcy licząc od dnia uruchomienia finansowania.  W zakresie warunków finansowych  nie są pobierane opłaty i prowizje za udzielenie pożyczki. Oprocentowanie określone zostało jako stałe w całym okresie spłaty z minimalnie określonym pułapem na poziomie od 0,5%.

Ponadto ustalone zostały dodatkowe warunki preferencyjne dla określonych obszarów miast i gmin województwa wielkopolskiego, które polegają na wydłużeniu okresu spłaty pożyczki do 132 miesięcy (11 lat) oraz zwiększeniu okresu karencji do 18 miesięcy.

Czy w ramach Pożyczki EKOenergetycznej mogę zakupić nieruchomość?

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych lub zabudowanych w ramach finansowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego możliwe jest w zakresie niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, ale nie większym niż 10% wartości pożyczki.

Czy pożyczki muszą być zabezpieczone i co może stanowić zabezpieczenie?

Wszystkie pożyczki udzielane bezpośrednio lub w formie pośredniej tj. Pożyczka EKOenergetyczna wymagają właściwego zabezpieczenia. Obligatoryjnie wymagany jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu” oraz dodatkowo, przynajmniej jedna spośród poniżej wymienionych, akceptowalnych przez Fundusz udzielający, form zabezpieczenia m.in.: poręczenie według prawa cywilnego; gwarancja bankowa; hipoteka na nieruchomości; sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach; blokada środków na rachunku bankowym czy inne przewidziane przepisami prawa zabezpieczenia zaakceptowane przez dystrybutora pożyczki. Szczegóły w zakresie ustalenia właściwego zabezpieczenia należy ustalać bezpośrednio w zależności od charakteru projektu z funduszami ARR Konin czy z FRW.

Podsumowując temat możliwości finansowania projektów proekologicznych, przybliżyliśmy definicję Pożyczki EKOenergetycznej, opisaliśmy  najważniejsze parametry produktu wraz z informacją gdzie należy złożyć wniosek o finansowanie. Podkreśliliśmy również preferencyjne warunki pożyczki i proponowane formy zabezpieczenia. Zaakcentowaliśmy konieczność wsparcia naszego środowiska naturalnego wybierając finansowanie projektów w ramach niskooprocentowanej Pożyczki EKOenergetycznej.

Przypomnieliśmy również o konieczności zabezpieczenia pożyczek przedstawiając różne formy akceptowalnych zabezpieczeń. Zachęcamy do zadawania dalszych pytań, KTO PYTA NIE BŁĄDZI !
oraz do kontaktu z naszymi ekspertami z Obsługi Klienta.

Szczegółowe informacje o Pożyczce EKOenergetycznej oraz innych produktach oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju można uzyskać na naszej stronie internetowej oraz kontaktując się z pracownikami Obsługi Klienta.  Zapewnimy pomoc i chętnie odpowiemy na pytania.