Kto pyta, nie błądzi – Pożyczka Hipoteczna

04.03.2021
Kto pyta, nie błądzi – Pożyczka Hipoteczna

Decyzja o zakupie nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej to dla każdego przedsiębiorcy ogromne wyzwanie, nie tylko pod względem wyboru odpowiedniej nieruchomości, jak również znalezienia źródła finansowania.

Znaczna część MŚP, w celu realizacji swoich zamierzeń będzie posiłkować się finansowaniem zewnętrznym.

I właśnie tym przedsiębiorcom Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (WFR) ma do zaoferowania Pożyczkę Hipoteczną. Jak wszystkie produkty finansowe oferowane przez WFR pożyczka jest produktem zwrotnym, posiadającym konkurencyjne warunki cenowe a pozostałe parametry tj. długi okres finansowania czy bardzo niski wkład własny klasyfikują Pożyczkę Hipoteczną wysoko w rankingu podobnych oferowanych na rynku produktów.

Poza tym „inność” Pożyczki Hipotecznej oferowanej przez WFR polega na tym, iż celem finansowania  jest zakup nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych wątpliwości, z jakimi zwrócili się do nas przedsiębiorcy chcący skorzystać z Pożyczki Hipotecznej.

Chcemy aby ta publikacja była dla Państwa równie użyteczna co pomocna w planowaniu rozwoju Waszej firmy oraz dbałości o jej przyszłe zobowiązania. Więcej pytań lub brak innych ważnych dla Państwa odpowiedzi powinien stanowić impuls do kontaktu z naszymi ekspertami.

Czy Wnioskodawcą Pożyczki Hipotecznej przeznaczonej na zakup lokalu użytkowego może być  Agencja Nieruchomości istniejąca na poznańskim rynku od 2011 roku? Obecnie Wnioskodawca wynajmuje od 3 lat lokal na biuro firmy. Pożyczka przyczyni się  do budowania trwałych aktywów firmy i  do przeniesienia Spółki do lokalu finansowanego w ramach Pożyczki Hipotecznej.

Instrumenty Finansowe tworzone przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. przeznaczone są na rozwój MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Zatem jeśli Agencja Nieruchomości jako podmiot gospodarczy spełnia wymogi definicji MŚP i kupuje nieruchomość na własny rachunek w celu prowadzenia w tejże nieruchomości bieżącej działalności gospodarczej, to jak najbardziej cel finansowania wpisuje się w zasady finansowania przyjęte dla Pożyczki Hipotecznej.

Czy Pożyczkę Hipoteczną  można przeznaczyć na zakup mieszkania w kamienicy aby w przyszłości prowadzić w nim działalność gospodarczą?

Zasady udzielania Pożyczki Hipotecznej nie przewidują możliwości zakupu mieszkania/lokalu mieszkalnego czy budynku mieszkalnego. WFR jasno określił wykluczenia finansowania na zakup nieruchomości:

 1. przeznaczonych do dalszego obrotu, jak również nieruchomości, które w całości lub w części będą przedmiotem zbycia, zamiany, oddanych w najem, dzierżawę, użyczenie, wnoszonych jako wkład niepieniężny (aport) do spółki lub będących przedmiotem innej umowy o podobnym charakterze;
 2. na potrzeby realizacji przedsięwzięć finansowych/organizacyjno-technicznych/rzeczowych w celu przygotowania zakupionych nieruchomości do sprzedaży;
 3. dla których w ewidencji gruntów i budynków zostało określone przeznaczenie jako leśna, rybacka lub sakralna lub widnieje w niej informacja o objęciu tych nieruchomości albo ich części formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 4. obciążonych prawem dożywocia lub odkupu lub służebności osobistej;
 5. w skład których wchodzi grunt oddany w użytkowanie wieczyste, a umowa użytkowania wieczystego byłaby krótsza niż okres obowiązywania pożyczki powiększony o 10 lat;
 6. dla której w ewidencji gruntów i budynków przeznaczenie zostało określone jako rolna.

Należy również podkreślić, że środki z Pożyczki Hipotecznej muszą być przeznaczone na zakup nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, które będą wykorzystywane i zajmowane na cele bezpośrednio związane z prowadzoną przez Pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą.

 

Czy środki z Pożyczki Hipotecznej można przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego w banku?

Pożyczka Hipoteczna jest pożyczką celową. WFR wykluczył cel refinansowania ze środków Pożyczki Hipotecznej jakichkolwiek pożyczek, kredytów czy rat leasingowych.

Poza tym środki z  Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 1. finansowanie wydatków objętych wsparciem uprzednio lub planowanych do objęcia wsparciem ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub krajowych środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 2. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 3. finansowanie wydatków niezwiązanych z przeznaczeniem finansowania;
 4. finansowanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych, a także spłaty zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych – z wyłączeniem podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
 5. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i/lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w województwie wielkopolskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, w tym o niskich wygranych;
 6. finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa;
 7. finansowanie inwestycji w zakresie produkcji rolnej.

Mamy nadzieję, że czas poświęcony na zapoznanie się z niniejszym artykułem pozwoli Państwu właściwie poruszać się niełatwym temacie zagadnień finansowych, a wkład naszych ekspertów na analizę potrzeb wielkopolskich MŚP w celu stworzenia adekwatnego do zapotrzebowania rynku produktu finansowego, którym jest Pożyczka Hipoteczna przyniesie zainteresowanym wymierne korzyści. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w obszarze innych pytań i wątpliwości dotyczących trybu, formy i możliwości uzyskania Pożyczki Hipotecznej.

Więcej o produktach finansowych oferowanych przez WFR można przeczytać na stronie www.wfr.org.pl Zachęcamy również do kontaktu z naszymi doradcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po więcej artykułów dotyczących możliwości wsparcia dla firm z sektora MŚP zapraszamy do sekcji „Wsparcie finansowe dla firm z sektora MŚP” na naszym Blogu – gdzie można znaleźć wszystkie dotychczas opublikowane artykuły, których tematyka jest związana z możliwościami finansowania oraz pozyskania dodatkowych środków na prowadzoną działalność. Zapraszamy do lektury!