Kto pyta, nie błądzi – Pożyczka Ekspansja

25.03.2021
Kto pyta, nie błądzi – Pożyczka Ekspansja

Bezpieczny rozwój przedsiębiorstwa polega na przemyślanym zarządzaniu kapitałem zewnętrznym, zaciągniętym nie tylko w odpowiedniej wysokości, ale również celowym i z dobrze ustalonym okresem zwrotu środków, niekolidującym z bieżącym rozwojem firmy.

Świat, gospodarka pędzi do przodu, jesteśmy obserwatorami ciągłego rozwoju na różnych  płaszczyznach życia. Zmiany są nieodzowne i potrzebne. Skupmy się przykładowo na gospodarce –  tutaj nie ma momentu przestoju. Bywają okresy spowolnienia czy kryzysu, którego jesteśmy aktualnie świadkami, ale czyż nie obserwujemy zmiany, a wręcz przeskoku w zakresie nowych standardów pracy, farmakologii, digitalizacji czy automatyzacji?

Wiele zmiennych oddziałujących na siebie napędza mechanizm tworzenia i odkrywania nowych technologii, zastępowania starych, drogich i czasochłonnych rozwiązań nowymi.
Co nas do tego skłania? Przede wszystkim, potrzeba ograniczania kosztów, zwiększanie wydajności
czy bycie konkurencyjnym.

Jak to osiągnąć i co jest jednym z czynników zmiany? Odpowiedz nasuwa się sama – inwestycje…

Inwestycje w majątek trwały bądź kapitał obrotowy, oczywiście wymagają źródła finansowania. Aktualnie niewiele przedsiębiorstw może pozwolić sobie na sięgnięcie po własne zasoby finansowe. Dlatego też, wykorzystywany jest kapitał obcy, pozyskiwany dzięki bankom, instytucjom finansowym czy funduszom takich jak Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o (WFR).

Więcej informacji na temat możliwości wsparcia znajdziecie na naszej stronie WFR oraz na naszym Blogu w sekcji „Wsparcie finansowe dla firm z sektora MŚP” gdzie znajdują się wszystkie dotychczas opublikowane artykuły, których tematyka jest związana z możliwościami finansowania oraz pozyskania dodatkowych środków na prowadzoną działalność.

W dzisiejszym artykule przyjrzyjmy się propozycji długoterminowej pożyczki rozwojowej pod nazwą Pożyczka Ekspansja. Z uwagi na fakt, że działamy na rzecz rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, niech nasze rozważania na temat produktu oscylują wokół pytań zadanych podczas organizowanych przez fundusz licznych webinariów, jak również w bezpośrednim kontakcie
samych zainteresowanych z pracownikami WFR.

Zatem, na czym polega Pożyczka Ekspansja?

Pożyczka Ekspansja to długoterminowy produkt finansowy o charakterze zwrotnym. Finansowanie obejmuje wsparcie projektów o przeznaczeniu zarówno inwestycyjnym jak  i obrotowym.

Ustalone preferencyjne warunki finansowania, możliwa do pozyskania wysoka kwota kapitału zewnętrznego z maksymalnym progiem 10 mln zł przy uwzględnieniu piętnastoletniego terminu spłaty daje możliwość stabilnego rozwoju i realizacji odważnych projektów. Lepsze niż obowiązujące rynkowe warunki pozyskiwanego kapitału mają wzmacniać rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski. Ekspansja wiąże się z umacnianiem pozycji rynkowej przedsiębiorców zarówno na rynku krajowym jak i arenie międzynarodowej. Uzyskane z WFR środki finansowe mają umożliwiać zwiększenie produkcji również poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek krajowy i zagraniczny oraz wpływać na ograniczenie dotychczasowych kosztów działalności.

Do kogo kierowana jest Pożyczki Ekspansja i jakie branże mogą ubiegać się o finansowanie?

Docelową grupę biznesową, dla której dedykowana jest Pożyczka Ekspansja stanowią przedsiębiorstwa z sektora mikro-,małych i średnich, które spełniają kryteria powszechnie stosowanej definicji MŚP, prowadzą stałą działalność na terenie województwa wielkopolskiego oraz realizują swój projekt rozwojowy na terenie województwa wielkopolskiego. Sektor ten kształtuje blisko trzy czwarte całego polskiego PKB (72,3 %). Sektor MŚP szczegółowo opisujemy w osobnym wpisie Lokalne firmy sektora MŚP – jak je wspieramy?.

O Pożyczkę Ekspansję mogą ubiegać się przedsiębiorcy reprezentujący branże, które nie zostały wykluczone zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek MŚP.

Niższym oprocentowaniem udzielanych pożyczek premiujemy przedsiębiorstwa, których sekcje PKD przyporządkowane są do obszarów Inteligentnych Specjalizacji Wielkopolski.

Według definicji są to branże, których rozwój zapewni: tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Pełen wykaz obowiązujących działów PKD wliczanych do inteligentnych specjalizacji znajdziesz tutaj – Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów Inteligentnych Specjalizacji Wielkopolski.

Jakie jest źródło pochodzenia środków przeznaczonych na Pożyczkę Ekspansja?

Należy podkreślić, że WFR dysponuje środkami, które mają charakter środków publicznych. Źródłem pochodzenia zasobów finansowych są zwroty środków unijnych z instrumentów finansowych udzielanych w ramach inicjatyw JEREMIE i JESSICA, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2007-2013. Zaznaczyć należy, że pula środków finansowych zabezpiecza finansowanie wszystkich pozostałych produktów udzielanych w ramach obowiązującej oferty przez WFR.  Mając na uwadze unijne źródło pochodzenia funduszy, określono preferencyjne warunki pozyskania finansowania w WFR oraz docelową grupę klientów.

Co oznaczają preferencyjne warunki finansowania?

Mając na uwadze potrzeby przedsiębiorców z sektora MŚP oraz niewystarczający dostęp do taniego kapitału zewnętrznego oferowanego przez inne instytucje finansowe, ustalono, że jedynym kosztem będzie oprocentowanie pożyczki w postaci stałego oprocentowania obowiązującego w całym okresie spłaty. Oprocentowanie jest ustalane na podstawie aktualnych stóp bazowych – można je śledzić na bieżąco na stronie UOKIK a zasady oprocentowania można sprawdzić w regulaminie przyznawania pożyczek.

Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym Metodyki oceny ryzyka.

Czy WFR wymaga zabezpieczenia pożyczki? Jeśli tak, to jakie mogą być formy zabezpieczenia?

Wszystkie oferowane przez fundusz produkty finansowe, winny być prawidłowo zabezpieczone zgodnie z przyjętą wewnętrzną polityką zabezpieczeń. Podkreślić należy, że fundusze jakimi dysponuje WFR mają charakter publiczny. Minimalna kwota pożyczki, o jaką może ubiegać się MŚP
to poziom 500 000 zł, a biorąc dodatkowo pod uwagę długi termin spłaty pożyczki powstaje konieczność zabezpieczenia transakcji.

Minimalna wartość zabezpieczenia przyjęta przez WFR to 130% wartości pożyczki.

Obligatoryjnie wymagany jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu” oraz dodatkowo, przynajmniej jedna spośród poniżej wymienionych, akceptowalnych przez WFR form zabezpieczenia pożyczki m.in.: poręczenie wekslowe; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; gwarancja Skarbu Państwa lub innego podmiotu publicznego; zastaw rejestrowy; przewłaszczenie; hipoteki i inne przyjmowane zabezpieczenia w zależności od wartości projektu. Więcej na temat zabezpieczeń znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce „Wymagane dokumenty zabezpieczenia” Pożyczka Ekspansja.

Podsumowując nasze rozważania na temat wsparcia finansowego udzielanego przez WFR w zakresie rozwoju eksportu: wyjaśniliśmy definicję Pożyczki Ekspansja, opisaliśmy zasady odpłatności i genezę pochodzenia środków finansowych, których dysponentem jest WFR. Podkreśliliśmy również konieczność zabezpieczenia pożyczek i wskazaliśmy dopuszczalne formy zabezpieczeń przyjmowanych przez naszą instytucję. Zachęcamy do zadawania dalszych pytań, KTO PYTA NIE BŁĄDZI ! oraz do kontaktu z naszymi ekspertami z obszaru Obsługi Klienta.

Szczegółowe informacje o Pożyczce Ekspansja oraz innych produktach oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. można uzyskać na naszej stronie internetowej oraz kontaktując się z pracownikami Działu Obsługi Klienta. Zapewnimy przejrzystą i szybką procedurę aplikowania oraz wsparcie merytoryczne doświadczonego zespołu.