Kredyt a pożyczka – najważniejsze informacje i różnice pomiędzy nimi

09.12.2020
Kredyt a pożyczka – najważniejsze informacje i różnice pomiędzy nimi

Gospodarka nie stoi w miejscu, a wiemy, że tworzą ją przedsiębiorcy, którzy chcąc się rozwijać muszą inwestować, poszukiwać nowych rynków zbytu, kreować nowe produkty czy optymalizować procesy produkcyjne. Na każdym etapie rozwoju firmy, a często już na starcie dodatkowe wsparcie w postaci zewnętrznego kapitału może okazać się niezbędne.

Rynek oferuje przedsiębiorcom różne rodzaje dofinansowania, po które można zwrócić się do instytucji finansowych, w tym regionalnych funduszy np. Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., które zdobywają coraz większą popularność wśród przedsiębiorców, a dzięki konkurencyjnej ofercie odgrywają istotną rolę w zakresie udzielania wsparcia zwrotnego, w szczególności grupie przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Najpopularniejsze rodzaje produktów finansowych to kredyty i pożyczki, zarówno inwestycyjne, jak i obrotowe.  Jeśli chcesz korzystnie i bezpiecznie pozyskać kapitał, dowiedz się, na co zwrócić uwagę. Podjęcie odpowiedniej decyzji, co do rodzaju oferty, warunków spłaty zobowiązań, a także oszacowanie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne muszą być w zgodzie ze zdolnością finansową firmy do spłaty zobowiązania w przyszłości.
Nie wystarczy pożyczyć, należy skalkulować jak i kiedy je zwrócić. Dlatego też, skupimy się na pokazaniu różnic między pożyczką a kredytem, finansowaniem inwestycyjnym a obrotowym, przybliżymy podstawowe terminy i parametry, którymi posługują się między innymi fundusze.

Kredyt a pożyczka – najważniejsze informacje i różnice pomiędzy nimi

Kredyt i pożyczka różnią się m.in. tym, kto może ich udzielić oraz formą własności przekazywanego kapitału. Kredyt może być udzielany wyłącznie przez banki, które przekazują kapitał do dyspozycji kredytobiorcy. Kapitał ten często nie jest własnością banku. Natomiast pożyczkodawcą  może być dodatkowo instytucja typu fundusz lub nawet osoba fizyczna, która jest właścicielem pożyczanych pieniędzy bądź przedmiotów. Kredyt jest przeznaczony na określony cel w odróżnieniu od dowolnego zakresu finansowania pożyczką. Kolejną różnicą pomiędzy produktami finansowymi są kwestie regulacji prawnych. Kredyty udzielane są na podstawie prawa bankowego, a zasady udzielania pożyczek – uregulowane zostały w kodeksie cywilnym. Ważnym elementem różniącym te dwa sposoby pożyczania środków finansowych jest rodzaj umowy. Dla kredytu zachodzi obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej, w której znajdą się informacje m.in. o terminie i kosztach związanych z podjętym zobowiązaniem, takie jak prowizje i odsetki. Natomiast w przypadku pożyczki konieczne jest zachowanie pisemnej formy umowy, dla wartości przekraczającej kwotę 500 zł, a zobowiązanie może być nieodpłatne.

Pożyczka lub kredyt inwestycyjny

To forma wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorcy między innymi na zakup gruntu pod inwestycje, zakup, budowę lub modernizację nieruchomości, a także zakup, remont lub modernizację środków trwałych. Charakter długoterminowy zobowiązania pozwala na rozłożenie płatności w okresie dostosowanym do zdolności finansowej przedsiębiorstwa, tak aby mogło bez zakłóceń realizować podstawową działalność statutową. Warto zapoznać się z możliwościami finansowania inwestycyjnego w postaci Pożyczki Ekspansja.

Pożyczka lub kredyt obrotowy

W przypadku obrotowego charakteru finansowania, kapitał przeznaczony jest na zaspokojenie krótkoterminowych potrzeb finansowych, w tym regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów i organów podatkowych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy.  Z zasady środki finansowe pożyczane są na krótki okres czasu, nie dłuższy niż 60 miesięcy. Zapoznaj się z warunkami niskooprocentowanej Pożyczki Obrotowej udzielanej przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.