Wsparcie na zabezpieczenie zobowiązań wielkopolskich przedsiębiorców

14.01.2020
Wsparcie na zabezpieczenie zobowiązań wielkopolskich przedsiębiorców

Mający trudności z pozyskaniem kredytu przedsiębiorcy mogą liczyć na ułatwienie. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. we współpracy z Funduszami Poręczeniowymi zabezpieczy zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

W dniu 14 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w obecności Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego – podpisano umowy na świadczenie przez wybrane Fundusze Poręczeniowe usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego, reporęczanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Podpisanie umów było zwieńczeniem kilkumiesięcznych prac związanych z uruchomieniem instrumentu finansowego, dzięki któremu Wielkopolski Fundusz Rozwoju we współpracy z Funduszami Poręczeniowymi będzie udzielał wsparcia poręczeniowego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) działającym na obszarze województwa wielkopolskiego. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz „Wielkopolskie Konsorcjum Poręczeniowe” (Konsorcjum Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. oraz Finansowanie i Doradztwo Sp. z o.o.), to Fundusze Poręczeniowe, które będą pełnić rolę Pośredników Finansowych, wybrane w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego 30 października 2019 r.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju jest spółką Województwa Wielkopolskiego, która wspiera rozwój MŚP z terenu województwa wielkopolskiego poprzez różne instrumenty finansowe. Dzięki współpracy z Pośrednikami Finansowymi ograniczana będzie jedna z głównych barier rozwojowych przedsiębiorstw sektora MŚP jaką jest utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania ze względu na brak odpowiedniego zabezpieczenia. „Szacujemy, że dzięki współpracy z Pośrednikami Finansowymi MŚP uzyskają dostęp do zewnętrznego finansowania w wysokości około 400 mln zł” – powiedział Hubert Zobel – Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju i podkreślił, że „poręczenia będą mogły obejmować szeroki katalog transakcji – można uzyskać zabezpieczenie zarówno zobowiązania o charakterze inwestycyjnym jak kredyt inwestycyjny, leasing operacyjny czy leasing finansowy, jak i o charakterze obrotowym, czyli np. kredyt obrotowy, faktoring, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy zamówienia publicznego.”

Mechanizm reporęczenia wygląda następująco: zaciągnięte przez MŚP zobowiązanie, np. kredyt inwestycyjny, zabezpieczony będzie w 80% przez poręczenie Pośrednika Finansowego, które z kolei w 80% zabezpieczone będzie przez reporęczenie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Oznacza to podział ryzyka poprzez jego rozłożenie pomiędzy: WFR jako reporęczyciela, Pośrednika Finansowego, czyli dany Fundusz Poręczeniowy, jako poręczyciela oraz instytucję finansującą (udzielającą pożyczki/kredytu). Zdaniem Pana Wojciecha Marcinkiewicza – Wiceprezesa Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. „udostępniony przez WFR kapitał reporęczeniowy w wysokości 50 mln zł przyczyni się do zbudowania portfela ponad 1 000 poręczeń o łącznej wartości przekraczającej 300 mln zł, natomiast wartość wszystkich zobowiązań wielkopolskich przedsiębiorców, jakie zostaną zabezpieczone tymi poręczeniami, wyniesie ponad 390 mln zł. Niniejsze szacunki oznaczają osiągnięcie około 8-krotnego efektu dźwigni finansowej.” Warto w tym miejscu nadmienić, że podpisane w trakcie spotkania umowy uwzględniają możliwość skorzystania przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju z prawa opcji, co oznacza, że przywołane powyżej kwoty mogą ulec podwojeniu.

Poręczenia oferowane przez Pośredników Finansowych będą stanowiły uzupełnienie istniejącej oferty w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w tym m.in. JEREMIE 2. Co istotne inicjatywa Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju odpowiada na potrzeby zarówno wielkopolskich MŚP, jak i PF, którzy wykazują duże zainteresowanie niestandardowymi produktami, takimi jak poręczenia wadialne, poręczenia faktoringu, czy poręczenia należytego wykonania kontraktu.

W zgodnej opinii uczestników spotkania uruchamiany właśnie instrument to wyraz wsparcia wielkopolskiej przedsiębiorczości, a tym samym realizacji zapisów strategii rozwoju województwa w zakresie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dzięki oferowanym poręczeniom różnego rodzaju zobowiązań pozwoli mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z obszaru województwa wielkopolskiego na osiągnięcie celów rozwojowych, a tym samym na wzrost ich konkurencyjności nie tylko na rynku krajowym, ale i międzynarodowym.