Umowy na udzielanie Pożyczek Płynnościowych dla MŚP z Wielkopolski negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 podpisane

29.04.2020
Umowy na udzielanie Pożyczek Płynnościowych dla MŚP z Wielkopolski negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 podpisane

W dniu 29 kwietnia 2020 roku w siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu, miało miejsce podpisanie umów umożliwiających Pośrednikom Finansowym rozpoczęcie udzielania wsparcia w postaci Pożyczki Płynnościowej na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego dotkniętym kryzysem ekonomicznym spowodowanym epidemią COVID-19.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w celu wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczki Płynnościowej.  Środki z pożyczki przeznaczone będą na finansowanie bieżącej działalności, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. To produkt, który w zamyśle ma pomóc wielkopolskim  przedsiębiorcom z sektora MŚP w bieżącym funkcjonowaniu w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią.

O Pożyczkę Płynnościową będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, u których w wyniku zjawisk będących następstwem epidemii COVID-19 wystąpił spadek obrotów/ przychodów z prowadzonej działalności.

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki wynosić będzie 300 000,00 PLN  na okres do 72 miesięcy (6 lat), przy oprocentowaniu wynoszącym nawet 0%, bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Wkład własny pożyczkobiorcy nie będzie wymagany.

Pożyczkobiorcy będą mogli skorzystać z karencji w spłacie kapitału sięgającej nawet 12 miesięcy lub odroczenia w spłacie zarówno kapitału jak i odsetek sięgającego 6 miesięcy.

Podstawową i jedyną formę zabezpieczenia pożyczki wynoszącej do 100 000,00 PLN będzie stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu”. W przypadku pożyczek powyżej 100 000,00 PLN, dodatkowo zastosowane będą inne powszechnie stosowane przez Pośredników Finansowych zabezpieczenia.

Pożyczka Płynnościowa Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wdrażana będzie przez dwóch Pośredników Finansowych: Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Kwota przeznaczona na ten cel w ramach środków będących w dyspozycji WFR sp. z o.o. to 36 000 000,00 PLN powiększona o wkład własny Pośredników Finansowych.

Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 4 maja 2020 r.