POŻYCZKA REGIONALNA – zamówienia publiczne w zasięgu MŚP

25.06.2020
POŻYCZKA REGIONALNA – zamówienia publiczne w zasięgu MŚP

Któż z nas nie zastanawia się prowadząc własny biznes jak zwiększyć portfel klientów, podwoić zyski i obroty. To niełatwa przestrzeń w natłoku codziennych obowiązków zawodowych. Zamówienia publiczne mogą być rozwiązaniem, dzięki któremu zyskacie nowe możliwości rozwoju, a co za tym idzie poprawę jakości działania i kondycji finansowej Waszej firmy.

Zamówienia publiczne to nic innego jak gama procedur określająca szczegółowe rozwiązania dotyczące wydatkowania środków publicznych, czyli tych jakimi dysponują organy administracji rządowej czy samorządowej oraz innych podmiotów działających w ich imieniu oraz na ich rzecz (szkoły, szpitale, ośrodki kultury itd.). Według danych Urzędu Statystycznego wartość udzielonych zamówień publicznych w Polsce w 2018 roku wyniosła ponad 200 miliardów złotych, co stanowi ok. 9,5% polskiego PKB.

Promowanie dostępu MŚP do rynku zamówień publicznych jest przedmiotem bezpośredniego zainteresowania Unii Europejskiej, a na gruncie krajowym zostało zasygnalizowane przez ustawodawcę, który uchwaloną we wrześniu 2019, nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP) wprowadza wiele korzystnych dla tego sektora zmian. Wśród niektórych istotnych dla „mikro, małych i średnich” wymienić należy zwiększenie znaczenia jakości produktu/usługi w postępowaniach przetargowych (zasada efektywności) czy wprowadzenie tzw. trybu podstawowego dla małych przetargów, zakładającego możliwość stosowania trybu negocjacyjnego. Wspomniane zmiany w PZP zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku co pozwala wszystkim zainteresowanym na chwile refleksji czy głębszej analizy własnych potrzeb czy planów na kolejne lata bądź zmiany postrzegania własnej firmy jako aktywnego gracza poszukującego nowych wyzwań. Temu też ma służyć niniejszy wpis, którego celem jest zachęcenie Państwa do spojrzenia na swoją działalność w innym świetle.

Prawo zamówień publicznych i co dalej…

Zamówienia publiczne, mimo swojej co do zasady ogólnej dostępności stanowią często dla firm z sektora MŚP problem natury licznych barier organizacyjno – finansowych, utrudniających przedsiębiorcy możliwość wejścia na rynek. Do najczęściej sygnalizowanych ograniczeń zaliczyć można:

 • brak środków na wniesienie wadium,
 • brak doświadczenia,
 • zbyt wysokie wymagania finansowe w zakresie gwarancji i zabezpieczeń.

Dlatego zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Wielopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. (dalej WFR) ofertą. Pożyczka REGIONALNA może stanowić istotne wsparcie w procesie ubiegania się realizację zamówienia publicznego na obszarze województwa wielkopolskiego lub w sytuacji gdy takie zamówienie jest już realizowane.

Kto może skorzystać z pożyczki ?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro, mali i średni), którzy otrzymane środki zamierzają wydatkować  na obszarze Wielkopolski. W tym miejscu warto nadmienić, że firma należąca do segmentu MŚP to taka, której zatrudnienie nie przekracza 250 osób a jej roczny dochód to mniej niż 50 milionów EURO. (Bilans całkowity musi być mniejszy niż 43 miliony EURO, przy czym bilans i obrót mogą być stosowane wymiennie, uwzględniając wskaźnik korzystniejszy dla przedsiębiorstwa). Sektor MŚP szczegółowo opisujemy w osobnym wpisie Lokalne firmy sektora MŚP – jak je wspieramy?).

Przeznaczenie pożyczki

 • przygotowanie projektów budowlanych, usługowych związanych z realizacją zamówienia publicznego,
 • zakup środków trwałych niezbędnych przy realizacji przetargu,
 • wynagrodzenia pracowników, koszty zatrudnienia podwykonawców,
 • zakup materiałów i wszelkie bieżące wydatki związane z realizacją zamówienia publicznego.

Jedna Pożyczka REGIONALANA może być przeznaczona na realizację jednego zamówienia publicznego.

Założenia finansowo – organizacyjne pożyczki

W ramach pożyczki przewidywana kwota, o którą można wnioskować zamyka się w przedziale od 500 tysięcy zł do 20 milionów zł, z kolei możliwy okres spłaty wynosi do 20 lat. Co warte podkreślenia, nie pobiera się opłat i prowizji za udzielenie oraz administrowanie pożyczką, nie zakłada się także udziału własnego przedsiębiorcy. Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z szerokiego wachlarza rodzajów inwestycji publicznych jakie mogą zostać sfinansowane z Pożyczki Regionalnej. A są to: infrastruktura drogowa (drogi będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie itp.), infrastruktura sportowa czyli inwestycje związane z  budową obiektów służących szeroko pojętej rekreacji, również infrastruktura telekomunikacyjna – stanowiąca dziś  główny trzon rozwoju gospodarczego każdego regionu (np. dostęp do sieci szerokopasmowej). Wśród kolejnych rodzajów inwestycji, w których mogą Państwo zaznaczyć swój udział aktywnie uczestnicząc w przetargu należy wymienić: obiekty użyteczności publicznej (tj. Siedziby urzędów, ośrodki zdrowia itp.), inwestycje związane z ochroną środowiska (gospodarowanie odpadami, OZE czy gospodarka wodno – ściekowa), usługi transportowe czy wreszcie dostawy wyposażenia lub sprzętu dla obiektów użyteczności publicznej.

Zalety i korzyści dla przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych

Mimo, że ich określenie ma często charakter indywidualny, wśród najważniejszych korzyści dla przedsiębiorców warto wymienić:

 • uzyskanie taniego kapitału,
 • dostęp do potencjału finansowego umożliwiający udział w przetargu,
 • długi elastyczny okres spłaty oraz zabezpieczenie pożyczki w postaci przelewu cesji wierzytelności z kontraktu.

Z kolei główne atuty jakie zyskują podmioty publiczne to:

 • mniejsze zaliczki dla wykonawcy podczas realizacji zamówień publicznych,
 • rozłożenie płatności za wykonanie zamówienia na większą liczbę etapów lub dłuższy okres,
 • doradztwo naszego zespołu lub współpracujących z nim ekspertów.

Wśród licznych podobnych produktów finansowych istnieje często obostrzenie wynikające z terminu lub kolejności zgłoszeń, w przypadku Pożyczki REGIONALEJ mamy do czynienia z naborem ciągłym, co pozwala na rozsądną analizę swoich potrzeb bez presji czasu.

Jak skorzystać z pożyczki REGIONALNEJ

Należy podkreślić, że procedura aplikowania o Pożyczkę REGIONALNĄ, wspierana jest przez Pracownika Obsługi Klienta. Krokiem pierwszym zatem, powinien być kontakt z Pracownikiem Obsługi Klienta (WFR), kontakt@wfr.org.pl (tel. 61 671 72 13), następnie zapoznanie się z listą wymaganych dokumentów oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Kolejny etap stanowi złożenie wniosku o pożyczkę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, po czym następuje ocena złożonej dokumentacji i decyzja o przyznaniu finansowania. Efekt końcowy to podpisanie umowy  i przystąpienie do realizacji projektu.

W wolnej chwili…

Jeśli artykuł ten zyskał Państwa zainteresowanie, zachęcamy do zapoznania się ze wcześniejszymi wpisami, które przybliżają specyfikę pozostałych produktów finansowych przygotowanych przez naszą spółkę z myślą o wsparciu MŚP.

Poniżej linki (warte kliknięcia).

Pożyczka EKSPANSJA – co to jest i jak ją uzyskać? Artykuł skierowany do wielkopolskich przedsiębiorców którzy chcą pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie działalności eksportowej lub rozwój eksportu. WFR wspiera także obecnych lub przyszłych eksporterów poprzez opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących perspektywicznych rynków zagranicznych w postaci informatorów, broszur oraz raportów desk research, które ułatwiają wybór kierunku eksportu i rodzaju eksportowanego produktu czy usługi.

POŻYCZYKA PŁYNNOŚCIOWA – wsparciem MŚP w dobie epidemii COVID-19 Wpis dotyczy informacji nt. możliwości wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego dotkniętych kryzysem ekonomicznym spowodowanym epidemią COVID-19.