POŻYCZYKA PŁYNNOŚCIOWA – wsparciem MŚP w dobie epidemii COVID-19

28.05.2020
POŻYCZYKA PŁYNNOŚCIOWA – wsparciem MŚP w dobie epidemii COVID-19

W związku z trwającą epidemią COVID-19, Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (WFR) reaguje na zmiany zachodzące w sferze gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej, podejmując inicjatywy mające na celu łagodzenie skutków spodziewanego kryzysu gospodarczego. Jedną z nich jest opracowanie atrakcyjnego produktu finansowego Pożyczki Płynnościowej tj. interwencyjnej oferty pożyczkowej dedykowanej wielkopolskim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19.

Inauguracja produktu miała miejsce 29 kwietnia br. podczas podpisania umów przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, które bezpośrednio udzielają wsparcia w postaci Pożyczki Płynnościowej. Na ten cel ze środków WFR przeznaczono kwotę 36 000 000,00 PLN powiększoną o wkład własny Pośredników Finansowych z możliwością jej podwojenia.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

Pożyczka Płynnościowa skierowana jest do firm z sektora MŚP posiadających siedzibę, oddział lub stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, u których w wyniku zjawisk będących następstwem epidemii COVID-19 wystąpił spadek obrotów/ przychodów z prowadzonej działalności. (Sektor MŚP szczegółowo opisujemy w osobnym wpisie Lokalne firmy sektora MŚP – jak je wspieramy? )

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczka ma na celu wsparcie MŚP w ramach dalszego prowadzenia biznesu wobec spadku przychodów lub obrotów oraz w związku z pogorszeniem się koniunktury gospodarczej.

Środki z pożyczki przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczka udzielana jest na finansowanie wydatków, w tym zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku, które są niesporne, nie są objęte postępowaniem egzekucyjnym lub sądowym oraz nie uległy przedawnieniu.

POŻYCZKA W LICZBACH

Maksymalna kwota Pożyczki Płynnościowej wynosi 300 000,00 PLN przy oprocentowaniu wynoszącym nawet 0%, bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące (6 lat) od momentu jej uruchomienia tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty.

Pożyczkobiorcy będą mogli skorzystać z karencji w spłacie kapitału sięgającej nawet 12 miesięcy lub odroczenia w spłacie zarówno kapitału jak i odsetek sięgającego 6 miesięcy.

Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany. Podstawową i jedyną formę zabezpieczenia pożyczki wynoszącej do 100 000,00 PLN będzie stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu”. W przypadku pożyczek powyżej 100 000,00 PLN, dodatkowo zastosowane będą inne powszechnie stosowane przez Pośredników Finansowych zabezpieczenia.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

Procedura składania wniosków jest wyjątkowo przejrzysta i prosta, a całość formularzy wraz z załącznikami znajdziecie Państwo na stronach Pośredników Finansowych:

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą. Okres wydatkowania przekazanych środków wynosić będzie do 1 roku od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki.

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, iż niezmiennie w ofercie bezpośredniego wparcia finansowego WFR znajduje się szeroka gama instrumentów pożyczkowych, z których po dopełnieniu wszelkich procedur, możliwe będzie wsparcie MŚP w zakresie działań inwestycyjnych / obrotowych.

Dla przedsiębiorców, którzy ubiegają się o realizację lub już realizują zamówienie publiczne na obszarze województwa wielkopolskiego dostępna jest cały czas Pożyczka Regionalna. Natomiast dla tych, którzy pomimo epidemii COVID-19, planują kontynuować, rozpocząć  lub zmienić kierunek ekspansji zagranicznej, WFR proponuje Pożyczkę Ekspansja, o której szerzej pisaliśmy wcześniej (Pożyczka EKSPANSJA – co to jest i jak ją uzyskać?). Pomimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej, dla niektórych branż, obecna sytuacja paradoksalnie otwiera nowe możliwości rozwoju.

Spółka wspiera także obecnych lub przyszłych eksporterów poprzez opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących perspektywicznych rynków zagranicznych w postaci informatorów, broszur oraz raportów desk research, które ułatwiają wybór określonego kierunku eksportu i rodzaju czy preferencji eksportowanego produktu czy usługi.

W ofercie WFR znajdują się także instrumenty Poręczeniowe, wdrażane we współpracy
z Pośrednikami Finansowymi. Celem udzielanych poręczeń jest likwidacja jednej z głównych barier rozwojowych wielkopolskich MŚP jakim jest ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania ze względu na brak odpowiedniego zabezpieczenia.

Więcej o produktach finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. możecie przeczytać na stronie WFR. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi doradcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.