town

Wsparcie

Wsparcie oferowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju stanowi wehikuł inwestycyjny, którego celem jest osiąganie spójnego i zrównoważonego rozwoju Wielkopolski.

Udzielamy wsparcia za pomocą produktów finansowych, dostosowanych do potrzeb i specyfiki odbiorców, tworząc warunki dla kreowania i wykorzystywania potencjału inwestycyjnego regionu.

W tym celu rozwiązania przygotowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju angażują pośredników finansowych, wykorzystując potencjał inwestorów zainteresowanych rozwojem Wielkopolski, w tym regionalnych i lokalnych instytucji.

Mikro, mali, średni
przedsiębiorcy

Wielkopolski Fundusz Rozwoju udziela wsparcia na rzecz rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach wsparcia MŚP Wielkopolski Fundusz Rozwoju podejmuje działania na rzecz:

-likwidowania barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych produktów finansowych;
- ułatwiania mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego;
- umożliwiania realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorców.

więcej

Jednostki Samorządu
Terytorialnego

Wielkopolski Fundusz Rozwoju udziela wsparcia na rzecz rozwoju obszarów miejskich i projektów z zakresu efektywności energetycznej. W ramach wsparcia JST Wielkopolski Fundusz Rozwoju podejmuje działania na rzecz:

- likwidowania barier w dostępie do kapitału w zakresie projektów rozwojowych na terenie miast oraz projektów dotyczących efektywności energetycznej; - stymulowania inwestycji podejmowanych przez JST; - finansowania projektów rewitalizacyjnych i inwestycji na rzecz zdegradowanych obszarów miejskich.

więcej

Wsparcie
Wsparcie

Instytucje
otoczenia biznesu

Wielkopolski Fundusz Rozwoju udziela wsparcia, angażując podmioty mające doświadczenie we wspieraniu rozwoju MŚP i projektów z zakresu rozwoju obszarów miejskich, w tym regionalne i lokalne instytucje.

Wybrani przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju pośrednicy finansowi oferują konkretne produkty finansowe na rzecz MŚP i JST.