PORĘCZENIE INTERWENCYJNE – COVID-19 – KOLEJNE WSPARCIE WFR DLA WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW NEGATYWNIE DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19

31.07.2020
PORĘCZENIE INTERWENCYJNE – COVID-19 – KOLEJNE WSPARCIE WFR DLA WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW NEGATYWNIE DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z uwagi na sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną skutkami epidemii COVID-19 wprowadził kolejne ułatwienie dla MŚP z Wielkopolski.

W dniu 31 lipca 2020 roku w siedzibie WFR – podpisano umowę na świadczenie przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa wielkopolskiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

PORĘCZENIE INTERWENCYJNE – COVID-19  umożliwia zabezpieczenie spłaty zobowiązań o charakterze:

  • inwestycyjnym (m.in. kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny i finansowy);
  • obrotowym (m.in. kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy, usunięcia wad i usterek czy zwrotu zaliczki zamówienia publicznego).

O poręczenie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, negatywnie dotknięte skutkami epidemii COVID-19.

Maksymalna wartość Jednostkowego Poręczenia nie może przekroczyć 1 000 000,00  PLN bez względu na charakter zobowiązań jakich dotyczą. Poręczenie pokrywa maksymalnie 80% kwoty transakcji bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań ostatecznego odbiorcy związanych z transakcją, wyjątek stanowią poręczenia kontraktowe gdzie poręczenie może wynieść maksymalnie 100%.

PORĘCZENIE INTERWENCYJNE – COVID-19 jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono Transakcji, wydłużony maksymalnie o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres obowiązywania poręczenia nie może być dłuższy niż 63 miesiące w przypadku Jednostkowego Poręczenia Transakcji o charakterze obrotowym, a w przypadku Jednostkowego Poręczenia o charakterze inwestycyjnym nie może przekroczyć 87 miesięcy.

Szczegóły dotyczące PORĘCZENIA INTERWENCYJNEGO – COVID-19 znajdą Państwo w zakładce Oferta.