Nadchodzi dyrektywa RED II

23.05.2022
Nadchodzi dyrektywa RED II

Nadchodzi dyrektywa RED II

To ważny i wyczekiwany przez wielu polskich przedsiębiorców instrument, którego implementacja umożliwi konsumentom produkcję własnej energii elektrycznej – samodzielnie lub będąc częścią społeczności energetycznej działającej w zakresie energii odnawialnej, bez nieuzasadnionych ograniczeń. Dyrektywa RED II, zwana także biopaliwową, została uchwalona przez Parlament Europejski i Radę UE w grudniu 2018.  Jej intencją jest opisanie działań wspierających i określenie celów zużycia odnawialnych źródeł energii w latach 2021-2030. Dokument wpisuje się w cele unijnej polityki energetycznej, polegające m.in. na wspieraniu odnawialnych form energii. Odnosi się także do produkcji pełnowartościowych produktów z odpadów z tworzyw – przywiązując przy tym dużą wagę do certyfikacji wg standardów gospodarki obiegu zamkniętego (na ich podstawie wykazać można, że dany surowiec jako półprodukt albo wyrób gotowy pochodzi z odpadów).

Pierwotna data wejścia RED II do porządku krajowego, została określona na dzień 30 kwietnia 2021 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, którego docelowym efektem ma być wdrożenie wspomnianego dokumentu na początku 2023 roku.

Dyrektywa RED II. Dlaczego i po co ?

Głównym założeniem instrumentu jest zwiększenie do roku 2030 udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorach, tj. energia elektryczna, transport, ogrzewanie i chłodzenie. Przyznaje ona zatem wszystkim konsumentom prawo do odłączenia się od nieefektywnych systemów chłodniczych i ciepłowniczych. Pisząc o jej generalnych założeniach, pamiętać należy o następujących swego rodzaju kamieniach milowych, wedle których RED II:

  • zawiera wiążący ogólny cel unijny na 2030 r. wynoszący co najmniej 32 proc. energii ze źródeł odnawialnych oraz zapewnienia osiągnięcie tego celu w sposób opłacalny dla poszczególnych krajów członkowskich;
  • ustanawia stabilne, oparte o europejskie warunki rynkowe podejście do racjonalnego pod względem kosztów i rynkowego wsparcia finansowego na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
  • zapewnia długoterminową pewność inwestorom i przyspiesza procedury wydawania zezwoleń na budowę projektów;
  • umożliwia konsumentom uczestniczenie w transformacji energetyki, zapewniając tym samym prawo do produkowania własnej energii odnawialnej;
  • ulepsza unijne kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące bioenergii, których zakres został rozszerzony, tak aby obejmowały wszystkie paliwa produkowane z biomasy bez względu na ich końcowe wykorzystanie energii; cyt. za:  https://przemyslisrodowisko.pl/dyrektywa-red-ii-co-powinienes-wiedziec/

Spodziewane efekty…

Dyrektywa biopaliwowa ma być korzystna dla środowiska, przyczynić się do poprawy jakości powietrza i stanu zdrowia społeczeństwa, a także spowodować redukcję emisji gazów cieplarnianych. Powinna ulepszyć stan bezpieczeństwa energetycznego przez zmniejszenie zależności od importu energii spoza Unii, a także obniżyć koszty energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Wreszcie pomóc w łagodzeniu ubóstwa energetycznego i doprowadzić do większej konkurencyjności. Niemniej ważną zmianą – w ramach implementacji RED II – jest wprowadzenie do prawa energetycznego zapisu, pozwalającego do kontraktowania energii w oparciu o umowy typu PPA – Power Purchase Agreement. Pozwala to odbiorcy końcowemu zakupić energię elektryczną bezpośrednio od wytwórcy, co ważne po stałej cenie przez cały okres obowiązywania umowy.

RED II w swoich założeniach daje dużą swobodę państwom członkowskim UE w obszarze transpozycji przepisów pozwalających na zakup prądu od wytwórcy, który wyprodukował go z odnawialnego źródła. W tym duchu postąpił polski ustawodawca, wpisując umowy typu PPA do zbioru umów regulowanych w prawie energetycznym. Wśród zalet dyrektywy warto wymienić jeszcze fakt pochodzenia energii, tj. jej źródło, coraz częściej bowiem odbiorcy końcowi przekazują swoim klientom taką informację, podkreślając ekologiczny wątek prowadzonej przez nich działalności.

Intencją dyrektywy jest nawiązanie do unijnych zobowiązań podjętych w Porozumieniu Paryskim z 2015 roku w sprawie zmian klimatu, w którym zobowiązano się do utrzymania wzrostu średniej temperatury globalnej znacznie poniżej 2 °C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej i do podejmowania wysiłków prowadzących do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Tekst dokumentu można znaleźć pod linkiem: Dyrektywa RED II.

WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU próbując aktywnie podążać za rozwiązaniami prawnymi, których efekt i zastosowanie staną się elementem pejzażu codziennego życia polskich przedsiębiorców, przygotował ofertę w postaci produktu finansowego, jakim jest Pożyczka EKOenergetyczna.  Instrument umożliwia finansowanie inwestycyjne dla sektora MŚP przeznaczone na zwiększenie efektywności energetycznej,  rozwój odnawialnych źródeł energii i elektromobilność.