Zielony Ład. Słowo wstępu tytułem nieuchronnych zmian dla MŚP

24.01.2022
Zielony Ład. Słowo wstępu tytułem nieuchronnych zmian dla MŚP

Zielony Ład. Słowo wstępu tytułem nieuchronnych zmian dla MŚP.

Coraz częściej do świadomości uczestników życia gospodarczego dociera termin i pojęcie Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). Klikalność tej frazy w przeglądarkach świadczy o tym jeszcze dobitniej. Green Deal for Europe to strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie.

Podstawowym założeniem polityki Zielonego Ładu jest ograniczenie emisji CO2 o 55% do 2030 r. w odniesieniu do poziomu z 1990 r. oraz dążenie do całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych w perspektywie kolejnych dziesięcioleci. Ma to związek z koniecznością obniżenia temperatury globalnej o 1,5º C, co według wszelkich opracowań naukowych związanych z ochroną środowiska może przyczynić się do zaniechania gwałtownych zmian klimatu, których negatywne skutki są coraz częściej odczuwalne w postaci nagłych zjawisk pogodowych, czy kataklizmów. O czarnych scenariuszach można napisać wiele, ale póki co spróbujmy skupić się na szansach i wyzwaniach, których zrozumienie dla Zielonego Ładu staje się czymś pożądanym i ważnym.

Wśród generalnych założeń, na jakich opiera się EZŁ, należy nade wszystko wymienić:

  • dostarczenie czystej i bezpiecznej energii,
  • wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • budynki o niższym zapotrzebowaniu na energię,
  • przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność,
  • ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności,
  • przystosowanie się do zmiany klimatu,
  • ochrona zdrowia.

Powyższy katalog w praktyce oznacza, że zmiany wynikające z EZŁ dotyczyć będą niemalże każdej branży, zarówno wiodących korporacji, jak i przedsiębiorców z sektora MŚP. Według Europejskiego Banku Inwestycyjnego około 60% przedsiębiorców w Europie popiera planowane zmiany oraz rozumie powody ich wprowadzania. Jednak ekonomiści są mniej optymistyczni – założenia planowanej masowej, ogólnogospodarczej transformacji mogą stać się niełatwym wyzwaniem szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Z jednej strony powodują to sformalizowane zapisy polityki UE w zakresie Zielonego Ładu, a z drugiej ograniczenia potencjału organizacyjnego i finansowego. W obecnej dobie uwagę od omawianych zagadnień odwracają dodatkowo sytuacja gospodarcza, zaburzenia wynikające z pandemii, czy obawy o rosnące koszty energii oraz inflację.

Zielony Ład

Trzy filary sprawiedliwej transformacji

To właśnie na nich opierać się będą działania, za sprawą których będzie wdrażany Europejski Zielony Ład. Pierwszym z nich jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji zakładający wsparcie głównie w systemie dotacyjnym. Celem funduszu, a jednocześnie obligatoryjną przesłanką pozyskania z niego środków, jest udzielanie dotacji na rzecz regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji klimatycznej, gdzie konieczna jest dywersyfikacja gospodarcza terytoriów poprzez przekwalifikowywanie i aktywna integracja pracowników oraz osób poszukujących pracy.
Filar II, czyli InvestEU, będzie stanowił uzupełnienie dla regionów nie objętych transformacją, o ile przyniesie to skutek dla regionów objętych sprawiedliwą transformacją właśnie. Z kolei filar III, Instrument pożyczkowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, będzie miał na celu zmobilizowanie inwestycji ukierunkowanych na pomoc regionom najbardziej dotkniętym przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu.

Wsparcie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju możliwe już teraz

Detale i terminarz dostępu do wymienionych form wsparcia UE są uzgadniane na linii rząd – Bruksela. WFR, jako spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego, stara się oddziaływać na rozwój naszego regionu i oferuje lokalnym MŚP produkty finansowe. Wśród nich instrument, który umożliwia już teraz wdrażanie przez firmy rozwiązań odpowiadających na nieuniknione wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu.

Będąc już doświadczonym partnerem, reprezentującym otoczenie biznesowe w Wielkopolsce, mamy świadomość potrzeby dotrzymania kroku zmieniającym się warunkom życia gospodarczego. Dostosowujemy w tym celu oferowane przez nas produkty. Jednym z nich jest Pożyczka EKOenergetyczna. Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy poszukują optymalizacji kosztów energii w swojej firmie i planują wdrożyć rozwiązania przyjazne środowisku, mogą otrzymać wsparcie finansowe na konkurencyjnych warunkach.

 

Źródła danych wymienionych w artykule:

  • Opracowania Komisji Europejskiej.
  • Opracowania Parlamentu Europejskiego.