Spotkanie Regionalnych Funduszy Rozwoju i Skarbników Województw

28.08.2019
Spotkanie Regionalnych Funduszy Rozwoju i Skarbników Województw

W dniach 6-7 sierpnia br. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. był gospodarzem spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. oraz Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Wyżej wymienione instytucje są odpowiednikami WFR działającymi w regionach, w których w latach 2007-2013 wdrażane były instrumenty zwrotne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Obecnie Fundusze te są odpowiedzialne m. in. za zarządzanie środkami finansowymi, które zaangażowane są w Inicjatywę JEREMIE, która wspiera rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W pierwszym dniu spotkania, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tematyka skupiała się wokół kwestii finansowo-księgowych związanych z zarządzanymi środkami. W dyskusji, poza przedstawicielami Regionalnych Funduszy Rozwoju (RFR), uczestniczyli również Skarbnicy odpowiednich Województw oraz osoby ich reprezentujące, którzy przybyli do Poznania na zaproszenie p. Elżbiety Kuzdro-Lubińskiej – Skarbnika Województwa Wielkopolskiego.

Wiele kwestii związanych w funkcjonowaniem Regionalnych Funduszy Rozwoju nie zostało uregulowanych przez ustawodawcę, stąd celem spotkania było przeanalizowanie przyjętych w poszczególnych regionach rozwiązań oraz prośba wypracowania optymalnych ścieżek postępowania. Przedstawiciele pięciu Województw i Regionalnych Funduszy Rozwoju, które stoją w obliczu podobnych wyzwań związanych z zarządzaniem środkami zwrotnymi pochodzącymi z RPO 2007-2013 wielokrotnie wskazywali na korzyści jakie mogą płynąć z przyjęcia jednolitego modelu postępowania przez RFR oraz Województwa.

Spotkaniu towarzyszyła atmosfera determinacji w rozwiązaniu najpilniejszych zagadnień. Natomiast wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że istnieje wola i potrzeba regularnych spotkań.

Uzupełnieniem pierwszego dnia była część poświęcona wymianie doświadczeń przedstawicieli poszczególnych Funduszy w przedmiocie zarządzania powierzonymi środkami. Debata ta kontynuowana była w drugim dniu, w którym osobną część spotkania poświęcono rozwiązaniom informatycznym wspierającym realizację obowiązków sprawozdawczych RFR.

Ważnym elementem wieńczącym dwudniowe wydarzenie była dyskusja nad przyszłości i perspektywami rozwoju Funduszy. Uczestnicy spotkania jednogłośnie podkreślili konieczność zacieśnienia współpracy Regionalnych Funduszy Rozwoju, co przyczyni się do sprawnej wymiany dobrych praktyk oraz umożliwi Funduszom kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi regionów.