Prawie 900 milionów złotych na rozwój wielkopolskich powiatów i przedsiębiorstw.

20.03.2017
Prawie 900 milionów złotych na rozwój wielkopolskich powiatów i przedsiębiorstw.

17 marca 2017 roku Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Łukasz Walczyna, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. (WFR) podpisali Umowę powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a WFR.

Blisko 900 milionów złotych ze środków zwróconych z instrumentów finansowych w ramach Inicjatyw JEREMIE i JESSICA z perspektywy finansowej 2007-2013 wciąż będzie służyć rozwojowi Wielkopolski. „Środki te będą inwestowane w te miejsca i te zagadnienia, które wymagają większego wsparcia. Będą to m.in. pożyczki i poręczenia ukierunkowane na powiaty, przed którymi stoją większe wyzwania rozwojowe. Fundusze z WFR trafiać też będą do przedsiębiorstw z naszego województwa wychodzących poza rynki europejskie. Będzie to zatem również narzędzie proeksportowe” – powiedział Leszek Wojtasiak, który dodał, że planowane działania będą miały transparentny charakter, przy pełnej kontroli Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

„Znacząca kwota, która będzie zarządzana przez WFR stanie się trzecim, obok budżetu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ elementem kreacji spójnego i zrównoważonego rozwoju naszego regionu”, podkreśla z kolei prezes Łukasz Walczyna.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Ustawy o samorządzie województwa jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki rozwoju regionu. Zgodnie z zasadami przyjętymi w Strategii rozwoju województwa, tworzone są regionalne mechanizmy finansowania inwestycji, których celem jest wzrost aktywności gospodarczej, konkurencyjności i innowacyjności przy zachowaniu wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Zgodnie z uwarunkowaniami wdrażania instrumentów finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zasoby zwrócone z instrumentów finansowych pozostają środkami publicznymi. Na podstawie regulacji prawnych, Samorząd Województwa staje się dysponentem środków zwróconych, a przyjmując rekomendację Komisji Europejskiej, środki te należy przeznaczyć na ten sam cel i typ działań, w tym samym regionie i w tej samej formie, co pierwotny wkład z programu operacyjnego.

Instrumenty zwrotne w unijnej perspektywie finansowej 2007-2013 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród ostatecznych odbiorców, m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotychczas ze wsparcia zwrotnego skorzystało blisko 10 tys. odbiorców.

Mając na uwadze dotychczasowe pozytywne rezultaty, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o powierzeniu zarządzania aktywami i środkami finansowymi pozostałymi po zrealizowaniu Inicjatyw JEREMIE i JESSICA spółce celowej, tj. Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o., której misją jest działanie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. Należy podkreślić, że spółka nie ma charakteru komercyjnego, a Województwo Wielkopolskie jako jedyny udziałowiec spółki ma dominujący wpływ na jej cele strategiczne oraz istotne decyzje.

Umowa Powierzenia określa zadania WFR w zakresie zarządzania środkami finansowymi za pomocą instrumentów finansowych w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw /MŚP/ i projektów z zakresu rozwoju obszarów miejskich. Na wsparcie wielkopolskich przedsiębiorstw oraz projektów realizowanych m.in. przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego przewidziane jest ponad 890 mln złotych.

Umowa powierzenia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a WFR zostaje zawarta na okres 10 lat. Zarządzanie wolnymi środkami pochodzących z instrumentów zwrotnych opierać się będzie na długofalowej Strategii Inwestycyjnej, przygotowanej przez WFR.

W ramach Strategii Inwestycyjnej WFR zakłada się udzielanie wsparcia m.in. w formie produktów finansowych o charakterze dłużnym, w tym pożyczkowym i gwarancyjnym.

Produkty finansowe na poziomie regionalnym ukierunkowane będą na rozwój przedsiębiorczości w sektorze MŚP, w tym m.in. na rzecz przedsięwzięć eksportowych oraz wsparcie start-upów, a także produktów komplementarnych do finansowania dostępnego w regionie, np. o charakterze gwarancyjnym.

Natomiast produkty finansowe na poziomie lokalnym będą ukierunkowane na rozwój powiatów znajdujących się na najniższym poziomie rozwoju, celem osiągania spójności i zrównoważonego rozwoju wewnątrz Wielkopolski.