Pożyczka Płynnościowa dla MŚP z Wielkopolski negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

30.04.2020
Pożyczka Płynnościowa dla MŚP z Wielkopolski negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru województwa wielkopolskiego, dotkniętych kryzysem ekonomicznym będącym następstwem epidemii COVID-19, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczki Płynnościowej. Środki z pożyczki przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.  Pożyczka udzielana będzie na finansowanie wydatków, w tym zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku. To produkt, który w zamyśle ma pomóc wielkopolskim  przedsiębiorcom z sektora MŚP w bieżącym funkcjonowaniu w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią.

O Pożyczkę Płynnościową będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, u których w wyniku zjawisk będących następstwem epidemii COVID-19 wystąpił spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności.

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki wynosić będzie 300 000,00 PLN  na okres do 72 miesięcy (6 lat), przy oprocentowaniu wynoszącym nawet 0%, bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Wkład własny pożyczkobiorcy nie będzie wymagany.

Pożyczkobiorcy będą mogli skorzystać z karencji w spłacie kapitału sięgającej nawet 12 miesięcy lub odroczenia w spłacie zarówno kapitału jak i odsetek sięgającego 6 miesięcy.

Podstawową i jedyną formę zabezpieczenia pożyczki wynoszącej do 100 000,00 PLN będzie stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu”. W przypadku pożyczek powyżej 100 000,00 PLN, dodatkowo zastosowane będą inne powszechnie stosowane przez Pośredników Finansowych zabezpieczenia.

Okres wydatkowania przekazanych środków wynosić będzie do 1 roku od dnia wypłaty pełnej kwoty Jednostkowej Pożyczki.

Pożyczka Płynnościowa Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wdrażana będzie przez dwóch Pośredników Finansowych: Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. To podmioty których udziałowcem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, które posiadają bogate doświadczenie zdobyte m.in. w ramach wdrażania Inicjatywy JEREMIE i JEREMIE2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2017-2013 oraz 2014-2020.

Kwota przeznaczona na ten cel w ramach Środków będących w dyspozycji WFR sp. z o.o. to 36 000 000,00 PLN powiększona o wkład własny Pośredników Finansowych.

Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków przez Pośredników Finansowych to 4 maja 2020 r.