II SPOTKANIE WIELKOPOLSKICH SAMORZĄDÓW

11.12.2018
II SPOTKANIE WIELKOPOLSKICH SAMORZĄDÓW

7 grudnia 2018 r. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju, na które zaproszono samorządowców z terenu województwa wielkopolskiego: prezydentów miast, starostów, burmistrzów oraz wójtów.

Wydarzenie otworzył Pan Leszek Wojtasiak, Dyrektor Generalny WFR, jednocześnie będący moderatorem spotkania oraz dyskusji wywiązujących się podczas poszczególnych paneli. Wprowadzenia uczestników w tematykę spotkania dokonał Pan Hubert Zobel, Prezes Zarządu WFR, a swoją obecnością wydarzenie uświetnił Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno samorządowców, jak i przedsiębiorców z sektora MŚP, Wielkopolski Fundusz Rozwoju opracował diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa wielkopolskiego w kontekście wyrównania ich szans na rynku na podstawie „Analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017” Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz biuletynu „Gospodarna Wielkopolska” Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Diagnozę zaprezentowała zgromadzonym gościom Pani Karina Bober, Kierownik Działu Rozwoju Regionalnego i Promocji WFR. Przedmiotem opracowanej prezentacji była próba ukazania zróżnicowania wewnątrzregionalnego Wielkopolski w podziale na powiaty oraz określenie dynamiki zmian do lat wcześniejszych. Zawarta została również charakterystyka poziomu zróżnicowania regionu na podstawie pogrupowanych wskaźników statystycznych według określonych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego.

O możliwościach pozyskania dotacji unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, a także o oferowanych instrumentach finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 opowiedziała Pani Joanna Niewiadomska-Wielgus, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, która przedstawiła uczestnikom harmonogram naborów wniosków konkursowych na 2019 rok.

W kolejnej części spotkania Pani Joanna Klak, Dyrektor ds. Instrumentów Finansowych WFR, podczas swojego pierwszego wystąpienia dokonała prezentacji instrumentów finansowych oferowanych przez WFR ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat Pożyczki Regionalnej – produktu finansowego pośrednio dedykowanego samorządom, umożliwiającego uzyskanie przez MŚP potencjału finansowego do realizacji zamówienia publicznego na obszarze województwa wielkopolskiego. Uzupełnieniem powyższych informacji była druga prezentacja Pani Dyrektor, dotycząca nowych, planowanych do wdrożenia produktów finansowych WFR: Pożyczki Obrotowej i Pożyczki Lokalnej.

Działania związane z ekspansją zagraniczną i analizą rynków międzynarodowych w ramach przeprowadzonych kompleksowych wizyt gospodarczych i wydarzeń biznesowych, w tym konferencji z cyklu „Doing Business:…” przedstawiła Pani Monika Gałganek-Napierała, Dyrektor Ekspansji i Rozwoju WFR. Szczególną uwagę poświęciła dodatkowo na przedstawienie planów na 2019 r. w kontekście zakładanych działań Spółki oraz wsparcia MŚP w ich działalności ekspansyjnej, zachęcając tym samym przedstawicieli samorządów do rozpowszechniania informacji o dostępnych możliwościach wśród lokalnych przedsiębiorstw.

Wielkopolski Funduszu Rozwoju, poza przedstawieniem dostępnych możliwości pogłębienia współpracy sektora JST z MŚP np. przy realizacji inwestycji samorządowych, zaoferował gościom wsparcie merytoryczne, zarówno podczas umówionych wcześniej wizyt w siedzibie Spółki, jak i w ramach zorganizowanych na terenie gmin lub powiatów spotkań z udziałem specjalistów WFR.

Z uwagi na fakt, iż wydarzenie skupiające wielkopolskich samorządowców odbyło się już po raz drugi, a ponadto cieszyło się sporym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem przez zgromadzonych gości, WFR planuje zachowanie cykliczności takiej formy spotkań.