Siła kobiecej przedsiębiorczości

20.10.2023
Siła kobiecej przedsiębiorczości

Moc kobiecej przedsiębiorczości nie może być przeceniona. To nie tylko o kreatywności czy zdolnościach, ale także o determinacji, odwadze i niezłomności, które kobiety przynoszą do stołu biznesowego. Bądźmy więc świadkami i wspierajmy je w ich podróży ku tworzeniu lepszego i bardziej zrównoważonego jutra.

Przedsiębiorczość, niegdyś domena wyłącznie męska, doświadczyła dynamicznej rewolucji w ciągu ostatnich dekad. Wraz z postępującą równością i zmianami społecznymi, kobiety zdobyły swoje miejsce w świecie biznesu, nie tylko jako pracownicy, ale także jako niezależne przedsiębiorczynie, kierujące swoimi firmami, tworzące stabilne i konkurencyjne przedsiębiorstwa. Nasza kobieca odwaga, determinacja i kreatywność stanowią niezaprzeczalną siłę napędową zmieniającą społeczny krajobraz oraz gospodarczy krajobraz współczesnego świata.

Jedną z najważniejszych cech kobiecej przedsiębiorczości jest zdolność do równoważenia wielu ról w życiu. Kobiety przedsiębiorczynie nie tylko prowadzą swoje firmy, ale często są również matkami, partnerkami, opiekunkami i aktywistkami społecznymi. To wyjątkowa zdolność do zarządzania  czasem i zasobami, łączenia ról, która często wykracza poza czysto biznesowe aspekty ich działalności. Aby wspierać przedsiębiorczość, społeczeństwo musi działać na rzecz równości szans i wsparcia. To nie tylko kwestia propagowania idei równości płci, ale również konkretnych działań, takich jak inwestowanie w programy szkoleniowe, zapewnianie łatwiejszego dostępu do finansowania, promowanie kobiet na stanowiska decyzyjne oraz eliminowanie wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy.

Przedsiębiorczość kobiet stanowi nie tylko istotny filar gospodarki, ale także jest symbolem postępu społecznego. Jej siła tkwi w determinacji, pasji i zdolności do przezwyciężania wszelkich przeszkód, co czyni ją niezastąpionym czynnikiem przemiany społecznej na drodze do bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa. Inwestowanie w rozwój kobiecych talentów i umiejętności jest niezbędne dla budowania bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości. Obejmując różnorodność i wspierając kobiece aspiracje, budujemy lepszy i bardziej dynamiczny świat biznesu dla wszystkich.

Raporty i badania są jednoznaczne. Firmy zarządzane przez kobiety wykazują tendencję do lepszej rentowności, osiągając o 10% wyższe zyski w porównaniu z firmami zarządzanymi przez mężczyzn. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest unikalny styl przywództwa kobiet, który często skupia się na budowaniu silnych relacji, wspieraniu zespołu i skupianiu się na długoterminowych celach. Badania pokazują, że taka otwarta i empatyczna postawa ma pozytywny wpływ na wydajność pracowników, co z kolei przekłada się na wzrost produktywności i zysków.

Niemniej jednak, kobiety spotykają się również z niezliczonymi wyzwaniami w świecie biznesu, które nie zawsze są związane z ich umiejętnościami czy predyspozycjami, ale i z ich płcią. Od walki z dyskryminacją płacową po brak wsparcia finansowego, stereotypy dotyczące ról społecznych i nieadekwatną reprezentację w kierownictwie, kobiety nadal muszą stawić czoła wielu przeszkodom, aby osiągnąć pełny potencjał swojej przedsiębiorczości.

Co może przynieść poprawę sytuacji kobiet w biznesie?

  • Ustanowienie programów mentoringowych i rozwojowych skoncentrowanych na kształtowaniu umiejętności przywódczych i biznesowych u kobiet, aby wspierać ich rozwój zawodowy i osobisty.
  • Pomocne mogą okazać się także kampanie i programy edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia równości płci w biznesie oraz promowanie postaw wspierających równość i różnorodność.
  • Promowanie równego dostępu do finansowania oraz tworzenie specjalnych programów i funduszy mających na celu wspieranie finansowania kobiecych przedsiębiorstw oraz zwiększenie dostępu do kredytów i inwestycji dla kobiet.
  • Wdrażanie polityk dotyczących równych płac i promowanie transparentnych systemów wynagradzania, aby zapewnić, że kobiety otrzymają równą zapłatę za równą pracę.
  • Wprowadzanie elastycznych godzin pracy, możliwości pracy zdalnej i opieki nad dziećmi w miejscach pracy, aby umożliwić kobietom równoważenie swoich zobowiązań zawodowych i osobistych.
  • Wspieranie inicjatyw edukacyjnych i szkoleń skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności biznesowych u kobiet, takich jak zarządzanie finansami, marketingiem, negocjacjami oraz umiejętność budowania sieci kontaktów.

Mimo  trudności, niezliczone kobiety na całym świecie odnoszą spektakularne sukcesy jako liderki biznesowe. To dzięki ich wytrwałości i determinacji, które są inspiracją dla kolejnych pokoleń kobiet. Widzimy w nich wzorce do naśladowania i dowód na to, że nie ma granic dla naszych możliwości. Od twórczyń innowacyjnych startupów po przywódczynie międzynarodowych korporacji, kobiety stale udowadniają, że ich miejsce w świecie biznesu nie jest tylko symboliczne, ale fundamentalne dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Poprawa sytuacji kobiet w biznesie wymaga wszechstronnego podejścia, które obejmuje zarówno działania instytucjonalne, jak i społeczne, aby zapewnić, że kobiety mają równe szanse na rozwój zawodowy i osiągnięcie sukcesu w świecie biznesu.

Dlaczego należy wspierać kobiety w rozwoju ich firm?

Wspieranie kobiet w rozwoju firm przynosi liczne korzyści zarówno dla samych kobiet, jak i dla szerzej pojętego społeczeństwa oraz gospodarki. Oto kilka kluczowych powodów, w mojej subiektywnej ocenie,  dlaczego istotne jest promowanie rozwoju  przedsiębiorczości kobiet.

Kobiety często angażują się w działania społeczne i lokalne, przyczyniając się do rozwoju społeczności poprzez tworzenie miejsc pracy, inwestowanie w lokalne przedsięwzięcia oraz wspieranie inicjatyw społecznych i charytatywnych. Wspieranie kobiet w biznesie wpływa na wzmocnienie ich pozycji jako liderek i decydentów, co ma istotne znaczenie dla kreowania pozytywnych wzorców i inspiracji dla młodych kobiet, dążących do kariery zawodowej. Kreowanie w biznesie możliwości dla kobiet przekłada się na większą różnorodność perspektyw i pomysłów w procesie podejmowania decyzji, co może prowadzić do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i lepszej adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Równocześnie promowanie równych szans dla kobiet prowadzi do osiągnięcia równowagi płciowej w miejscach pracy. W większej skali, same badania pokazują, że większe zaangażowanie kobiet w biznesie przyczynia się do wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, innowacyjne rozwiązania i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Sama zaś poprawa sytuacji kobiet w biznesie pozytywnie oddziałuje na budowę równości ekonomicznej, co z kolei prowadzi do redukcji ubóstwa, wzrostu dobrobytu społecznego oraz poprawy jakości życia.
Wspieranie kobiet w rozwoju firm ma więc istotne znaczenie nie tylko dla samych kobiet, ale także dla społeczeństwa jako całości, przyczyniając się do budowy bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego i innowacyjnego społeczeństwa.

Jakie są perspektywy?

Mimo istniejących wyzwań, perspektywy dla kobiecej przedsiębiorczości są obiecujące, zwłaszcza w kontekście rosnącej świadomości społecznej i instytucjonalnego wsparcia dla równouprawnienia płci oraz promowania różnorodności w świecie biznesu. W miarę postępującej integracji równouprawnienia płci i różnorodności, można oczekiwać dalszego rozwoju i wzrostu znaczenia kobiecej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej.

Obserwuje się coraz większe zaangażowanie rządów i instytucji międzynarodowych w tworzenie programów i polityk wspierających rozwój kobiet w biznesie, co powoduje tworzenie bardziej sprzyjającego środowiska dla ich przedsięwzięć. Rozwój nowych technologii otwiera nowe możliwości dla kobiet, umożliwiając im tworzenie innowacyjnych startupów, korzystając z cyfrowych narzędzi i platform, co przyczynia się do zwiększenia ich udziału w sektorze technologicznym.

Rosnąca świadomość społeczna na temat znaczenia równouprawnienia płci i promowania różnorodności zmienia postawy społeczne oraz prowadzi do wspierania działań mających na celu eliminację stereotypów i barier dla kobiet w biznesie. Powstawanie  sieci i organizacji wspierających kobiecą przedsiębiorczość, stwarza nowe możliwości rozwoju dla kobiet na całym świecie. Wzrost liczby programów edukacyjnych, szkoleń i akceleratorów skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności biznesowych u kobiet przyczynia się do podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji, co z kolei przekłada się na zwiększenie szans na sukces w biznesie.

Historie kobiet sukcesu stanowią inspirację dla innych dowodząc, że odwaga i determinacja mogą przekształcić marzenia w rzeczywistość. Jestem przekonana, że każdy z nas mógłby powołać kilka przykładów kobiet, które odniosły sukces, poczynając od tych działających lokalnie po te znane na skalę światową.

 

O autorce:

Na zdjęciu przedstawiona jest autorka bloga - mecenas Zofia Chołody

mec. Zofia Chołody, Prezeska Fundacji Klubu Kobiet Przedsiębiorczych

Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Prawnik z 13-letnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała pracując w kancelariach radcowskich i adwokackich. Przez kilka lat pracowała w administracji rządowej i samorządowej. Aktualnie prowadzi własną kancelarię od 2014 r. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, jednak nie stroni od prawa administracyjnego, które jest bardzo istotne w działalności biznesowej. Wspiera przedsiębiorców w działalności biznesowej. W sposób przystępny przybliża wiedzę prawniczą, jest autorką licznych felietonów prawniczych. Udziela prelekcji i szkoleń z zakresu prawa. Wykłada także prawo handlowe i socjalne na poznańskiej prywatnej uczelni.