Co dla polskich MŚP oznacza wprowadzenie dyrektywy CSRD?

19.12.2022
Co dla polskich MŚP oznacza wprowadzenie dyrektywy CSRD?

Ustanowiony przez Unię Europejską tzw. Europejski Zielony Ład, którego głównym założeniem jest transformacja unijnej gospodarki w kierunku gospodarki zrównoważonej, neutralnej klimatycznie do 2050 r., zakłada rewizję szeregu regulacji mających znaczenie z perspektywy przeciwdziałania zmianom klimatu i ich negatywnym skutkom.

Jedną z takich regulacji jest przyjęta w listopadzie 2022 r. przez Parlament Europejski i Radę Dyrektywa o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na jej implementację. Dotychczas raportowanie niefinansowe było regulowane dyrektywą NFRD z 2014 roku, która odnosiła się do największych podmiotów, jednak przez lata wskazywano na jej wady w postaci nieporównywalności raportów, różnic formatów i częstego pomijania kluczowych informacji z perspektywy funkcjonowania firmy.

Dyrektywa CSRD ma ujednolicić raporty ze względu na standard raportowania. Wzrośnie również liczba podmiotów objętych obowiązkiem raportowania z obecnie ok. 11.000 do 50.000 w Unii Europejskiej. Wprowadzony zostanie również jednolity standard przetwarzania danych. Będzie to kluczowe dla tych podmiotów, które będą chciały uzyskać kapitał w ramach bankowych instrumentów finansowych, bowiem instytucje finansowe znajdujące się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego będą musiały weryfikować zrównoważenie firm i z uwagi na przyjętą Taksonomię Unii Europejskiej, unikać finansowania tych rozwiązań, które szkodzą środowisku. Dodatkowo, raporty będą poddawane obowiązkowej weryfikacji.

Obowiązek raportowania wprowadzony zostaje od 2024 r., a pierwsze raporty na podstawie nowej dyrektywy w 2025 r. (za poprzedni rok) będą musiały przedstawić te podmioty, które dotychczas raportowały na podstawie dyrektywy NFRD. W 2026 r. swoje raporty złożą duże przedsiębiorstwa, spełniające 2 z 3 kryteriów w postaci: zatrudnienia powyżej 250 osób, przychodu powyżej 40 milionów euro lub sumy bilansowej powyżej 20 milionów euro. W kolejnym roku obowiązek wypełnią firmy małe i średnie, notowane na rynku regulowanym, które również spełnią 2 z 3 kryteriów w postaci: zatrudniania powyżej 10 osób, osiągania przychodu netto powyżej 700 tysięcy euro lub posiadania sumy bilansowej powyżej 350 tysięcy euro. W ostatnim stopniu, w 2028 r. za 2027 r. swoje raporty złożą podmioty spoza Unii Europejskiej, które na jej terenie posiadają jednostkę zależną i osiągają obrót o wartości powyżej 150 milionów euro.

Raportowanie będzie odnosiło się do trzech obszarów: E – środowiskowego, S – społecznego i G – odnoszącego się do ładu korporacyjnego i etyki w biznesie. W zakresie środowiskowym brane będą pod uwagę takie obszary jak: zmiana klimatu, zanieczyszczenia, zasoby wodne i morskie, bioróżnorodność i ekosystemy, gospodarka cyrkularna. Obszar społeczny odnosi się do pracowników firmy, pracowników w łańcuchu dostaw, dotkniętych działalnością społeczności i odbiorców końcowych – konsumentów. Wreszcie, raportowaniem będzie objęty ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i praktyki biznesowe. Dodatkowo przedsiębiorcy będą musieli zwrócić uwagę na szczegółowe wytyczne odnoszące się do aż 40 sektorów.

Co istotne, nawet jeśli dany podmiot nie będzie wprost dotknięty obowiązkiem raportowania niefinansowego, może zostać objęty nim pośrednio. Wielu lokalnych przedsiębiorców współpracuje na co dzień jako podwykonawcy lub dostawcy z podmiotami, które objęte obowiązkiem raportowania niefinansowego będą. Tak więc, aby nie zostać wykluczonym z łańcucha dostaw tych podmiotów, które zwracają uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju, zaleca się podejmowanie działań w obszarze ESG.

 

Jakub Paduch
Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.