Przede wszystkim płynność

21.11.2022
Przede wszystkim płynność

Niezależnie od wielkości firmy zachowanie płynności finansowej jest podstawową troską każdego przedsiębiorcy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na zdolność do prowadzenia działalności. Obecne wyzwania gospodarcze powodują wzmożenie obaw w biznesie i jednoczesne poszukiwanie rozwiązań, które mogą zapobiec zatorom płatniczym. W sektorze mikro- i małych firm brak dostępności środków na bieżące zobowiązania nawet przez krótki okres może okazać się niebezpieczny dla zachowania stabilności organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Faktoring

Jedną z metod zaradczych może być faktoring. Jego zalety oraz wady każde przedsiębiorstwo musi rozważyć indywidualnie, analizując własne potrzeby i możliwości. Ideą tego rozwiązania jest wykup przez faktora (bank lub wyspecjalizowaną firmę świadczącą tego rodzaju usługi) nieprzeterminowanych wierzytelności należnych za zrealizowane dostawy lub usługi. Faktoring obejmuje również dodatkową ofertę, np. rozliczenia, monitoring płatności, doradztwo.

Jakie korzyści wnosi omawiane narzędzie? Faktorant, czyli podmiot korzystający z usługi faktoringu, szybciej otrzymuje środki finansowe niż wynika to z terminów płatności na fakturze. Wypłacana jest cała wartość faktury lub zaliczka, która często wynosi 80-90% należności.

Przy fakturach wystawianych na długi termin płatności, sięgający 60 dni i więcej, faktoring może być przydatny, gdyż pozwala przedsiębiorstwu skrócić czas oczekiwania na środki, co wprost przekłada się na polepszenie płynności finansowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że zdecydowanie się na tę usługę rozliczeń wiąże się z wprowadzeniem trzeciego podmiotu, co może spowodować utrudnienia komunikacyjne między kontrahentami i negatywnie wpłynąć na przyszłe relacje.

Rozliczenia międzynarodowe

Instytucja faktoringu nie ogranicza się tylko do rozliczeń z kontrahentami rodzimymi. Możemy wyróżnić podział na faktoring krajowy (dedykowany wyłącznie przedsiębiorcom zarejestrowanym i prowadzącym działalność na terenie Polski), a także międzynarodowy. Ten ostatni ma swoje zalety zarówno dla eksportera, jak i importera – obu rodzajom podmiotów operujących z zagranicznymi kontrahentami pomaga rozwijać działalność. W przypadku działalności eksportowej faktoring przydaje się szczególnie wtedy, gdy w innych krajach funkcjonują wydłużone terminy płatności. Co interesujące w przypadku przedsiębiorstw importujących towary do Polski, faktoring może uwierzytelnić i zagwarantować wypłacalność importera w oczach zagranicznego podmiotu.

Wsparcie obrotowe

Do realizacji rozszerzonych potrzeb w zakresie wsparcia obrotowego niezbędne są bardziej kompleksowe instrumenty. Zwrotne wsparcie obrotowe lub obrotowo-inwestycyjne w formie pożyczek umożliwia stabilne i długookresowe zabezpieczenie procesów płynnego wdrożenia celów przedsiębiorstw. Oferta Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju przewiduje taką pomoc.