30 czerwca mija termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

21.06.2022
30 czerwca mija termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Jeszcze 10 dni na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zjawisko smogu i potrzeba przeciwdziałania mu w ostatnich latach stały się jednym z najbardziej palących problemów w naszym kraju. Samo negatywne zjawisko nie jest nowe, ale znacząco wzrasta świadomość społeczna na jego temat, a co za tym idzie – oczekiwanie podejmowania odpowiednich działań przez władze centralne i samorządowe.

Aby jednak odpowiednio dopasować narzędzia walki o czyste powietrze, a w konsekwencji o zdrowie Polaków, trzeba postawić diagnozę. Należy zweryfikować wielkość źródła problemu, którym jest tzw. niska emisja, czyli emisja spalin do wysokości około 40 metrów. To właśnie ona odpowiada za aż 85% emisji pyłów PM10 do atmosfery i aż 87% emisji benzo(a)pirenu.

Postawieniu takiej diagnozy ma właśnie służyć Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która została podjęta 28 października 2020 r., centralny rejestr ma nie tylko zinwentaryzować źródła emisji i dostarczyć informacji o budynkach i ich właścicielach. Ma także wyeliminować możliwość uzyskiwania podwójnego dofinansowania z różnych publicznych źródeł na to samo zadanie oraz wspomóc działania w walce ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

Co istotne, deklarację w formie papierowej lub elektronicznej, właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) do 30 czerwca 2022 r. muszą złożyć wszyscy właściciele nieruchomości. Tak więc, obowiązek ten dotyczy nie tylko prywatnych właścicieli domów i mieszkań, ale również przedsiębiorców!

Sama deklaracja jest nieskomplikowana – poza imieniem i nazwiskiem lub nazwą z adresem zamieszkania lub siedziby, w deklaracji wskazujemy adres nieruchomości nią objętej, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. Podajemy w niej także swój numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

Dla tych, którzy nie złożą deklaracji w terminie, ustawodawca przewidział możliwość ukarania grzywną. Na szczęście, na złożenie deklaracji mamy jeszcze 10 dni!

 

Jakub Paduch
Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.