Zasilamy pulą 40 mln zł rynek finansowy na nowy instrument zwrotny dla biznesu

12.12.2023
Zasilamy pulą 40 mln zł rynek finansowy na nowy instrument zwrotny dla biznesu

Zasilamy pulą 40 mln zł rynek finansowy na nowy instrument zwrotny dla wielkopolskich przedsiębiorców. Wkrótce rusza Pożyczka EKOenergetyczna III.

Kwotę 40 mln zł przeznaczamy na realizację potrzeb wielkopolskiego sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku. Preferencyjne finansowanie będzie dostępne w ramach Pożyczki EKOenergetycznej III poprzez sieć 4 wyspecjalizowanych Pośredników Finansowych.

Atutem oferty finansowej jest szeroki katalog możliwych do finansowania przedsięwzięć. Pożyczki będą przeznaczane na inwestycje realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza. W szczególności będą to:

  • przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych,
  • modernizacja energetyczna budynków,
  • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
  • wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie,
  • budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym również infrastruktury służącej przyłączaniu źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii,
  • budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych oraz oszczędność energii cieplnej, wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym również infrastruktury służącej przyłączaniu źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii,
  • zakup nie starszych niż 2 lata niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
  • rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych,
  • budowa lub modernizacja systemów magazynowania energii,
  • inwestycje w rozwój technologii wodorowej.

Warunki udzielania wsparcia dostosowaliśmy do zdiagnozowanych potrzeb. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać kwotę aż 1,2 mln zł z okresem spłaty do nawet 11 lat. Ważną zaletą jest możliwość karencji w spłacie zobowiązań. Co istotne nie jest wymagany wkład własny do realizowanego przedsięwzięcia. Oprocentowanie zakłada preferencyjne podejście. Może być – po spełnieniu kryteriów – ustalone na warunkach korzystniejszych niż  rynkowe i odpowiadać połowie stopy bazowej. Minimalne oprocentowanie Pożyczki EKOenergetycznej III mogłoby dziś wynieść 3,18% w skali roku, jednak może ono ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) wraz ze zmianą wysokości stopy bazowej.

Dostępność pomocy finansowej zapewnia sieć specjalistycznych instytucji tworzonych przez Pośredników Finansowych. W trybie zamówienia publicznego operatorami, którzy w imieniu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju będą udzielali finansowania, zostali: Agencja Rozwoju Regionalnego ,,AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. oraz Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”. To właśnie te instytucje będą podejmowały decyzje o terminie uruchomienia naborów oraz będą przyjmowały wnioski przedsiębiorców. Za udzielanie pożyczek nie są pobierane żadne prowizje i opłaty. 

Obecnie trwa proces podpisywania umów z Pośrednikami Finansowymi.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju wspiera finansowo zrównoważony rozwój naszego województwa. Staramy się, aby w dobie kryzysu klimatycznego umożliwiać przedsiębiorcom prowadzenie działań, które stanowią środowiskową korzyść dla wszystkich mieszkańców regionu, ale również wymierny zysk dla przedsiębiorców wdrażających przyjazne środowisku rozwiązania. Łącznie na instrumenty z serii Pożyczek EKOenergetycznych (edycje I, II i III)  przeznaczyliśmy 104 mln zł. Zainteresowanie biznesu tą ofertą wynika m.in. z tego, iż środki z jednej strony pozwalają na obniżenie kosztów operacyjnych wielkopolskich MŚP, a z drugiej redukują negatywne oddziaływanie danego przedsiębiorstwa na środowisko. Dodatkowo jako region z ambicjami, by stać się polską „doliną wodorową,” umożliwiliśmy przeznaczenie funduszy na technologie produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystywania wodoru.