30 czerwca mija termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Jeszcze 10 dni na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zjawisko smogu i potrzeba przeciwdziałania mu w ostatnich latach stały się jednym z najbardziej palących problemów w naszym kraju. Samo negatywne zjawisko nie jest nowe, ale znacząco wzrasta świadomość społeczna na jego temat, a co za tym idzie – oczekiwanie podejmowania odpowiednich działań przez władze centralne i samorządowe.

Aby jednak odpowiednio dopasować narzędzia walki o czyste powietrze, a w konsekwencji o zdrowie Polaków, trzeba postawić diagnozę. Należy zweryfikować wielkość źródła problemu, którym jest tzw. niska emisja, czyli emisja spalin do wysokości około 40 metrów. To właśnie ona odpowiada za aż 85% emisji pyłów PM10 do atmosfery i aż 87% emisji benzo(a)pirenu.

Postawieniu takiej diagnozy ma właśnie służyć Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która została podjęta 28 października 2020 r., centralny rejestr ma nie tylko zinwentaryzować źródła emisji i dostarczyć informacji o budynkach i ich właścicielach. Ma także wyeliminować możliwość uzyskiwania podwójnego dofinansowania z różnych publicznych źródeł na to samo zadanie oraz wspomóc działania w walce ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

Co istotne, deklarację w formie papierowej lub elektronicznej, właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) do 30 czerwca 2022 r. muszą złożyć wszyscy właściciele nieruchomości. Tak więc, obowiązek ten dotyczy nie tylko prywatnych właścicieli domów i mieszkań, ale również przedsiębiorców!

Sama deklaracja jest nieskomplikowana – poza imieniem i nazwiskiem lub nazwą z adresem zamieszkania lub siedziby, w deklaracji wskazujemy adres nieruchomości nią objętej, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. Podajemy w niej także swój numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

Dla tych, którzy nie złożą deklaracji w terminie, ustawodawca przewidział możliwość ukarania grzywną. Na szczęście, na złożenie deklaracji mamy jeszcze 10 dni!

 

Jakub Paduch
Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.