Zamówienie Publiczne / Zamówienia publiczne nr 18620-2017

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na

„Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Programu Obsługi Pośredników Finansowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wraz z zakupem niezbędnych licencji”

UWAGA

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamowienia dla przetargu „Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Programu Obsługi Pośredników Finansowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wraz z zakupem niezbędnych licencji” z 14 lutego 2017 r.

UWAGA

Opublikowano Informację z otwarcia ofert z 22 lutego 2017 r.

UWAGA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 16 marca 2017 r.