Zamówienie Publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: „ Świadczenie usług prawnych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ”

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r., poz.1579) na usługi społeczne pn.: „ Świadczenie usług prawnych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ”.

UWAGA

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje w tym przedmiocie zawiera załącznik pt. „Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu”

UWAGA

Odpowiedzi na zapytania do treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pn.: „Odpowiedzi na zapytania do treści Ogłoszenia o zamówieniu”

UWAGA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16 listopada 2017 r.

UWAGA

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

UWAGA

Informacja o udzieleniu zamówienia

Załączniki: