Oferta / Pożyczka dokończ i spłać inwestycję miejską

Co oferujemy?


Produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym

Jakim podmiotom?


Podmioty działające w województwie wielkopolskim, realizujące przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach WRPO 2014+*

*Kategorię podmiotów wskazano w Karcie produktu jako Kwalifikowani Ostateczni Odbiorcy, którzy spełniają kryteria określone w § 2 ust. 2 Regulaminu Pożyczki Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską

W jakim celu?


Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+

Co można sfinansować?


Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na terenie województwa wielkopolskiego oddziaływujące na obszary miejskie lub przyczyniające się do ich rozwoju.

Warunki pożyczki dokończ i spłać inwestycję miejską

Kwota pożyczki: do 2 000 000,00 zł*

Okres spłaty: określany indywidualnie

Oprocentowanie: od 6,81%**

Udział własny: nie jest wymagany

Prowizje i opłaty za udzielenie oraz administrowanie pożyczką: brak

Rodzja finansowanie: finansowanie brutto

Termin naboru: nabór ciągły

* z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota Pożyczki nie może być większa niż pozostała do refundacji kwota dotacji zgodnie z Umową o dofinansowanie WRPO 2014+, pomniejszona o ewentualne korekty finansowe.
** Oprocentowanie rynkowe, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikat zastępujący). Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Wnioskodawcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym metodyki oceny ryzyka. Oprocentowanie Pożyczki jest stałe, tzn. nie ulega zmianom wraz ze zmianą wartość stopy bazowej.

Kwota pożyczki:

Okres spłaty:

Oprocentowanie:

Udział własny:

Prowizje i opłaty za udzielenie oraz administrowanie pożyczką:

Rodzaj finansowania:

Termin naboru:

do 2 000 000,00 zł*

określany indywidualnie

od 6,81%**

nie jest wymagany

brak

finansowanie brutto

nabór ciągły

* z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota Pożyczki nie może być większa niż pozostała do refundacji kwota dotacji zgodnie z Umową o dofinansowanie WRPO 2014+, pomniejszona o ewentualne korekty finansowe.
** Oprocentowanie rynkowe, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikat zastępujący). Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Wnioskodawcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym metodyki oceny ryzyka. Oprocentowanie Pożyczki jest stałe, tzn. nie ulega zmianom wraz ze zmianą wartość stopy bazowej.

Jak skorzystać z pożyczki?

1

Skontaktuj się z działem Obługi Klienta

Skontaktuj się z działem obługi klienta
2

Złóż w naszym biurze wniosek o pożyczkę

Złóż w naszym biurze wniosek o pożyczkę
3

Podpisz umowę pożyczki i realizuj swój projekt!

Podpisz umowę pożyczki i realizuj swój projekt!