PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO

Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską

Wsparcie projektów rewitalizacji obszarów miejskich dofinansowanych w ramach WRPO 2014+, a realizowanych przez podmioty sektora publicznego i innych kwalifikowalnych odbiorców.
DLA KOGO?

Podmioty działające w województwie wielkopolskim, realizujące przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach WRPO 2014+*

*Kategorię podmiotów wskazano w Karcie produktu, jako Kwalifikowani Ostateczni Odbiorcy, którzy spełniają kryteria określone w § 2 ust. 2 Regulaminu Pożyczki Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską

W JAKIM CELU?

Finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+

Co można sfinansować?

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie województwa wielkopolskiego (w szczególności z zakresu rewitalizacji) oddziałujące na obszary miejskie lub przyczyniające się do ich rozwoju, mające na celu poprawę jakości życia ich mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej oraz wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego regionu.

Warunki Pożyczki Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską

Kwota pożyczki
Do 2 000 000 zł*
Okres spłaty
Określany indywidualnie
Oprocentowanie

Od 6,68%**

Udział własny
Wymagany zgodnie z Umową o dofinansowanie WRPO 2014+
Prowizje i opłaty
Brak
Rodzaj finansowania
Finansowanie brutto
Termin naboru
Nabór ciągły

*Z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota pożyczki nie może być większa niż pozostała do refundacji kwota dotacji zgodnie z Umową o dofinansowanie WRPO 2014+, pomniejszona o ewentualne korekty finansowe.

**Oprocentowanie rynkowe, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikat zastępujący). Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Ostatecznego Odbiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym Metodyki oceny ryzyka.

Jak skorzystać z oferty?

1
Pobierz dokumenty
2
Złóż wniosek
3
Podpisz umowę

Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego produktu?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktuj się