Kto pyta, nie błądzi – Pożyczka Obrotowa

Jak trudną sztuką jest prowadzenie firmy wie każdy, kto w poszukiwaniu dodatkowych środków dla wsparcia własnego biznesu, czyta czy przegląda wpisy poszukując korzystnego rozwiązania w zakresie podpory finansowej z przeznaczeniem na bieżący rozwój firmy.

Postanowiliśmy, stojąc po stronie instytucji finansującej przybliżyć kilka szczegółów oraz odpowiedzieć na pytania związane z Pożyczką Obrotową.

Jako, że oferowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju (WFR) produkty finansowe o charakterze zwrotnym są dedykowane indywidualnie, poniższe pytania i odpowiedzi nie powinny być traktowane szablonowo i mieć w odczuciu czytelnika formy zupełnej. Są one próbą rozwiania niektórych wątpliwości, które pojawiają się podczas wstępnej analizy własnych potrzeb i możliwości finansowych. Dlatego też, przedstawiając odpowiedzi na pytania zadane przez naszych potencjalnych Klientów spróbujemy przekazać wiedzę na temat szczegółów omawianego dzisiaj produktu finansowego. Mając to na uwadze jesteśmy do Państwa dyspozycji w obszarze innych pytań i wątpliwości dotyczących trybu, formy i możliwości uzyskania Pożyczki Obrotowej.

Czy z Pożyczki Obrotowej Wnioskodawca może finansować opłacenie podwykonawców ?

Odpowiadając na pytanie należy przypomnieć, że cel Pożyczki Obrotowej związany jest z finansowaniem kapitału obrotowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług. Opłacenie podwykonawców w zakresie zlecanych usług jak najbardziej wpisuje się w cel obrotowy.

Dla jasności, warto podkreślić jakie mamy wykluczenia i ograniczenia dla celu finansowania przy Pożyczce Obrotowej będącej w ofercie pośredniej WFR .

Środki z Pożyczki Obrotowej nie mogą być przeznaczone na:

  1. finansowanie wydatków objętych wsparciem uprzednio lub planowanych do objęcia wsparciem ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub krajowych środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
  2. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
  3. finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym, w tym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
  4. finansowanie przeterminowanych zobowiązań o charakterze pożyczkowym/ kredytowym/leasingowym oraz w restrukturyzacji i windykacji;
  5. finansowanie zadań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  6. finansowanie kar pieniężnych, a także spłaty zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków sądowych;
  7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i/lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w województwie wielkopolskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, w tym o niskich wygranych;
  8. finansowanie inwestycji kapitałowych, udziałów, akcji, papierów wartościowych itp.;
  9. finansowanie przedsięwzięć w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;
  10. finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Czy z Pożyczki Obrotowej można regulować nieprzeterminowane raty leasingowe i kredytowe z innych instytucji finansowych?

Pożyczka Obrotowa, nie wykluczaja przeznaczenia środków Pożyczki na finansowanie zobowiązań o charakterze kredytowym czy leasingowym, jednak pod warunkiem, że nie są to zobowiązania przeterminowane oraz w restrukturyzacji i windykacji.

Mając jednak na względzie cel Pożyczki Obrotowej, określony w Karcie Produktu tj. finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, dopuszczalna jest spłata wyłącznie rat bieżących kredytu/pożyczki z terminem wymagalności przypadającym w okresie wydatkowania środków z Pożyczki Obrotowej (tj. brak jest możliwości nadpłaty oraz spłaty całości zobowiązania).

Zwracamy także uwagę na przyjęte wykluczenia finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym, w związku z którym środki z Pożyczki nie mogą zostać przeznaczone na spłatę całej kwoty leasingu lub kredytu o charakterze inwestycyjnym. Pośrednik Finansowy udzielający Pożyczki Obrotowej jest zobowiązany do skrupulatnej weryfikacji czy wykluczenie to nie jest naruszane.

Czy i na jakiej zasadzie Pożyczkobiorca winien rozliczyć się z wydatkowanych środków z Pożyczki Obrotowej?

Pożyczka Obrotowa jest produktem finansowym stworzonym przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.,  stricte z zapotrzebowaniem mikro i małych przedsiębiorstw na dodatkowy kapitał obrotowy.

Biorąc pod uwagę fakt, że Pożyczkodawcą jest fundusz a nie bank oraz źródło pochodzenia wypłacanych środków finansowych, przyjęliśmy nieco odmienne w stosunku do typowych kredytów bankowych zasady udzielania pożyczek.

Odpowiadając zatem na zadane pytanie, nadrzędnym dokumentem potwierdzającym rozliczenie środków jest faktura lub dokument równoważny (w rozumieniu przepisów prawa krajowego) wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu lub potwierdzeniem przez kontrahenta dokonania przez przedsiębiorcę całkowitej zapłaty. Dopuszcza się (nie jest to zasadą) aby dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków było oświadczenie Pożyczkobiorcy, czy zbiorcza historia/wyciąg z rachunku Pożyczkobiorcy, z którego wydatkowane są środki. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, iż kwota Jednostkowej Pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została udzielona.

Podsumowując temat Pożyczki Obrotowej, przedstawiliśmy jak należycie udokumentować wydatkowane środki oraz w szczegółach opisaliśmy przeznaczenie Pożyczki. Zapewne nie wyczerpaliśmy obszernego tematu związanego z zewnętrznym finansowaniem kapitału obrotowego, dlatego też zachęcamy do zadawania dalszych pytań i do kontaktu z naszymi ekspertami z obszaru Obsługi Klienta https://www.wfr.org.pl/kontakt/.

Zachęcamy do zapoznania się z parametrami Pożyczki Obrotowej, które można znaleźć na stronie internetowej WFR https://www.wfr.org.pl/oferta/pozyczka-obrotowa/ .

Więcej na temat możliwości wsparcia dla firm z sektora MŚP pisaliśmy na naszym Blogu w sekcji „Wsparcie finansowe dla firm z sektora MŚP”, znajdziecie w niej wszystkie dotychczas opublikowane artykuły, których tematyka jest związana z możliwościami finansowania oraz pozyskania dodatkowych środków na prowadzoną działalność. Zapraszamy do lektury!