BIP / Struktura organizacyjna

Organami statutowymi Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. są:

  • Zarząd,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd prowadzi sprawy Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. i reprezentuje spółkę na zewnątrz, przy czym do zakresu działań Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju niezastrzeżone ustawą Kodeks spółek handlowych albo Aktem założycielskim Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. do kompetencji Zgromadzenia Wspólników albo Rady Nadzorczej.

Szczegółowy zakres kompetencji oraz zasady działania Zarządu są określone w Akcie założycielskim spółki oraz w Regulaminie Zarządu.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej jest określony w Akcie założycielskim spółki. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wszystkie uprawienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje Województwo Wielkopolskie, jako jedyny wspólnik Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Szczegółowy zakres kompetencji Zgromadzenia Wspólników jest określony w Akcie założycielskim spółki.