BIP / Przedmiot działalności

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu został zawiązany Aktem założycielskim z 5 października 2016 r. i jest instytucją o statusie spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, związaną z jednostką samorządu terytorialnego – Województwem Wielkopolskim, obejmującym wszystkie udziały w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Misja, cel oraz działania Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. zostały określone Aktem założycielskim. Misją Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. jest działanie na rzecz rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Celem działania Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. jest realizowanie zadań na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi w szczególności ze środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, za pomocą instrumentów finansowych w następujących obszarach:

 • wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wsparcia rozwoju obszarów miejskich,
 • wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej.

W ramach realizacji powyższych celów Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. podejmuje działania w zakresie promocji Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej oraz działania polegające w szczególności na:

 • likwidowaniu barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, inwestorom realizującym projekty rozwojowe na terenie miast oraz projekty z zakresu efektywności energetycznej,
 • ułatwianiu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego,
 • umożliwianiu realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorców,
 • wspieraniu zmian strukturalnych w gospodarce Wielkopolski w zakresie celu i misji Spółki,
 • stymulowaniu wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Wielkopolski,
 • wzmacnianiu potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki,
 • tworzeniu warunków dla powstawania nowych, trwałych miejsc pracy w Wielkopolsce,
 • szkoleniu i doradztwie w zakresie działalności wskazanej powyżej.

Ponadto, Województwo Wielkopolskie może powierzyć Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. wykonywanie zadań własnych na terenie województwa wielkopolskiego, polegających na realizacji przedsięwzięć zgodnych z misją i celem Spółki.

Działalność Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. nie jest nastawiona na osiąganie zysku, a wszelki wypracowany w toku działalności zysk ma służyć realizacji misji Spółki, w tym m.in. może zostać przeznaczony na realizację jej celów statutowych.

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

 • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 • pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 • działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 • pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).