BIP / Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działający w imieniu Województwa Wielkopolskiego;. Podmiotem przetwarzającym dane jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1. Komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub telefonicznie w związku z rozpatrywaniem dokumentacji aplikacyjnej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2. Rozpatrywania dokumentacji aplikacyjnej lub czynności poprzedzających jej złożenie lub związanych z zawarciem, rozliczeniem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie w związku z udzielaniem wsparcia w postaci instrumentów finansowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. Zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości wydatków publicznych, działań informacyjno-promocyjnych i marketingowych oraz archiwizacji w związku z pełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie udzielania niezbędnego wsparcia w formie instrumentów finansowych opartym m.in. o:
a) ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
b) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
c) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
e) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
f) ustawę z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Wnioskodawcy (jeśli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), pracowników i współpracowników Wnioskodawcy w tym osób reprezentujących Wnioskodawcę/Ostatecznego Odbiorcę, poręczycieli oraz innych osób udzielających zabezpieczenia, których dane zostały wskazane na etapie ubiegania się o wsparcie finansowe lub zostaną udostępnione na etapie wykonywania Umowy, jeśli jest to niezbędne dla zawarcia i realizacji tej Umowy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować się z Michałem Isańskim – Inspektorem Ochrony Danych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
• adres poczty elektronicznej: iod@wfr.org.pl lub
• z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP, lub poczta elektroniczna: inspektor.ochrony@umww.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy i kontroli prawidłowości wydatkowania środków do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym ustały zobowiązania finansowe wynikające z przyznanego wsparcia oraz zawartych umów, dotyczących instrumentów finansowych, w tym ustania ewentualnych roszczeń. W przypadku odmowy udzielenia wsparcia finansowego na etapie ubiegania się o rzeczone wsparcie, dane osobowe przetwarzane są do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym nastąpiło odmówienie udzielenia wsparcia finansowego przez Administratora.

Podanie danych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach dostępnych instrumentów finansowych.

Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące identyfikacji lub weryfikacji, dane transakcyjne, dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej osób wskazanych w treści przedmiotowej klauzuli informacyjnej. Ponadto Administrator może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Wnioskodawcę, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji. Administrator przetwarza dane osobowe osób zaangażowanych w proces ubiegania się o udzielenie wsparcia, dotyczące identyfikacji lub weryfikacji oraz danych kontaktowych tych osób.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Odbiorcami wskazanych danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Administratora i z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia (np. podmioty udzielające wsparcia finansowego, podmioty świadczące usługi IT, wykonawcy badań i analiz, biura informacji gospodarczej).

Składając dokumentację aplikacyjną Wnioskodawca zapewnia, że osoby fizyczne, których dane osobowe przekazuje w dokumentacji aplikacyjnej, zostały poinformowane o sposobie przetwarzania ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań w zakresie danych osobowych dotyczących identyfikacji lub weryfikacji danych finansowych lub danych związanych ze świadczeniem usług, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej następujących osób: kontrahentów będących stroną umów z Administratorem jako osoby fizyczne, pracownicy kontrahentów oraz ich pełnomocnicy i przedstawiciele, osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, organizowanych przez Administratora, uczestnicy konferencji i seminariów, dostawcy usług będący osobami fizycznymi. Ponadto Administrator może przetwarzać dane osobowe innych osób fizycznych o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji.
Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) zawierania, realizowania, archiwizowania i rozliczania umów z kontrahentami w ramach prowadzonej działalności oraz dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) organizowania i prowadzenia seminariów oraz konferencji, w tym komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub telefonicznie w ramach prowadzonej działalności – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3) budowania baz kontaktowych kontrahentów oraz osób zainteresowanych usługami świadczonymi przez Administratora w tym osób biorących udział w seminariach i konferencjach – art. 6 ust. 1 lit. a;
4) wykorzystywania baz kontaktowych w celu prowadzenia działalności przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a,
5) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c,
6) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f.,
Odbiorcami wskazanych danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca, podmioty które przetwarzają dane na zlecenie Administratora i z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia w tym operatorzy pocztowi, obsługa IT, firmy audytorskie.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody do wycofania udzielonej zgody, dane osobowe przetwarzanie są na podstawie zawartej umowy do czasu jej zakończenia i rozliczenia.

W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawne.

Podanie danych uzależnione jest od sprawy i może być:
• warunkiem umownym, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów dla których są gromadzone,
• warunkiem zawarcia umowy, przedstawienia oferty, udzielenia informacji, wysłania zaproszenia,
• warunkiem ustawowym, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy prowadzonej na podstawie przepisów prawa,

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować się z Michałem Isańskim Inspektorem Ochrony Danych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, adres poczty elektronicznej: iod@wfr.org.pl.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy i jej całkowitego rozliczenia do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym ustały zobowiązania wynikające z zawartej umowy, do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym nastąpiło wykonanie i rozliczenie umowy.