BIP / Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Podmiotem przetwarzającym wskazane dane osobowe jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1. Komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub telefonicznie w związku z rozpatrywaniem dokumentacji aplikacyjnej lub w procesie poprzedzającym złożenie dokumentacji aplikacyjnej przez Wnioskodawcę, jeśli dojdzie do przekazania danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2. Rozpatrywania dokumentacji aplikacyjnej lub podejmowania czynności poprzedzających jej złożenie oraz czynności związanych z zawarciem, rozliczeniem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w związku z udzielaniem wsparcia w postaci instrumentów finansowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. Zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości wydatków publicznych, działań informacyjno-promocyjnych i marketingowych oraz archiwizacji w związku z pełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie udzielania niezbędnego wsparcia w formie instrumentów finansowych opartym m.in. o:
a) ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
b) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
c) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
e) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
f) ustawę z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego;
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Wnioskodawcy (jeśli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), pracowników i współpracowników Wnioskodawcy w tym osób reprezentujących Wnioskodawcę, poręczycieli oraz innych osób udzielających zabezpieczenia, których dane osobowe zostały wskazane na etapie ubiegania się o wsparcie finansowe lub przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej, czy też zostały udostępnione na etapie wykonywania Umowy, jeśli jest to niezbędne dla zawarcia i realizacji tej Umowy, a także innych osób fizycznych zaangażowanych w proces ubiegania się o udzielenie wsparcia na rzecz Wnioskodawcy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować się z Michałem Isańskim – Inspektorem Ochrony Danych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
• adres poczty elektronicznej: iod@wfr.org.pl lub
• z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP, lub poczta elektroniczna: inspektor.ochrony@umww.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy i kontroli prawidłowości wydatkowania środków do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym ustały zobowiązania finansowe wynikające z przyznanego wsparcia oraz zawartych umów, dotyczących instrumentów finansowych, w tym ustania ewentualnych roszczeń. W przypadku odmowy udzielenia wsparcia finansowego na etapie ubiegania się o rzeczone wsparcie lub niezłożenia wymaganej i pełnej dokumentacji aplikacyjnej przez Wnioskodawcę, wskazane dane osobowe przetwarzane są do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym nastąpiło odmówienie udzielenia wsparcia finansowego lub podanie danych osobowych przez Wnioskodawcę lub inne osoby zaangażowane w proces udzielenia wsparcia finansowego.

Podanie danych jest warunkiem obligatoryjnym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia dokumentacji aplikacyjnej oraz podjęcia decyzji pod kątem udzielenia wsparcia w ramach dostępnych instrumentów finansowych.

Administrator przetwarza dane osobowe osób wskazanych w treści przedmiotowej klauzuli informacyjnej służące identyfikacji lub weryfikacji, ocenie sytuacji majątkowej oraz finansowej i badania wiarygodności oraz spełnienia kryteriów o jakich mowa w odrębnych przepisach prawa, celem udzielenia wsparcia finansowego. Ponadto Administrator może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Wnioskodawcę, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji. Administrator może przetwarzać także dane osobowe osób ubiegających się oraz zaangażowanych w proces udzielenia wsparcia finansowych przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej.

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Odbiorcami wskazanych danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Administratora i z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy o współpracy oraz umowy powierzenia (np. podmioty udzielające wsparcia finansowego, podmioty świadczące usługi IT, wykonawcy badań i analiz, biura informacji gospodarczej, inne podmioty doradcze).

Składając dokumentację aplikacyjną Wnioskodawca zapewnia, że osoby fizyczne, których dane osobowe przekazuje w dokumentacji aplikacyjnej, zostały poinformowane o sposobie przetwarzania ich danych osobowych.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań jest Administratorem niżej wskazanych danych osobowych swoich kontrahentów będących stroną umów zawieranych z Administratorem na dostawę usług oraz osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Administratorem, a także innych osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych organizowanych przez Administratora, w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy, oceny sytuacji finansowej oraz związanej ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej przez kontrahenta. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jest także Administratorem danych osobowych uczestników organizowanych konferencji i seminariów, niezbędnych do identyfikacji lub weryfikacji tych osób. Ponadto Administrator może przetwarzać dane osobowe innych osób fizycznych o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji.
Dane osobowe wyżej wskazanych osób przetwarzane są w następujących celach:
1) przeprowadzenia czynności poprzedzających zawarcie umowy, wyłonienia kontrahenta na dostawcę usług, zawierania, realizowania, archiwizowania i rozliczania umów zawartych z kontrahentami w ramach prowadzonej działalności oraz dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) organizowania i prowadzenia seminariów oraz konferencji, w tym komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub telefonicznie w ramach prowadzonej działalności – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3) budowania baz kontaktowych kontrahentów oraz osób zainteresowanych usługami świadczonymi przez Administratora w tym osób biorących udział w seminariach i konferencjach – art. 6 ust. 1 lit. a;
4) wykorzystywania baz kontaktowych w celu prowadzenia działalności przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a,
5) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c,
6) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f.

Odbiorcami wskazanych danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca, podmioty które przetwarzają dane na zlecenie Administratora i z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy o współpracy oraz umowy powierzenia w tym operatorzy pocztowi, obsługa IT, firmy audytorskie oraz inne podmioty doradcze.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody do czasu wycofania udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarzanie na podstawie zawartej umowy są przetwarzane do czasu jej zakończenia i rozliczenia.

W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, będą przetwarzane do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy i jej całkowitego rozliczenia do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym ustały zobowiązania wynikające z zawartej umowy, do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym nastąpiło wykonanie i rozliczenie umowy.

W przypadku realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dane osobowe są przetwarzane przez okres czasu i w zakresie wymaganym przez odrębne przepisy prawa.

Podanie danych osobowych uzależnione jest od sprawy i może być:
• warunkiem umownym, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów dla których są gromadzone,
• warunkiem zawarcia umowy, przedstawienia oferty, udzielenia informacji, wysłania zaproszenia, a ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy,
• warunkiem ustawowym, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy prowadzonej na podstawie przepisów prawa,

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować się z Michałem Isańskim Inspektorem Ochrony Danych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, adres poczty elektronicznej: iod@wfr.org.pl.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.