BIP / Deklaracja dostępności

ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI WIELKOPOLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju w Poznaniu sp. z o.o. (w skrócie WFR):

telefon: +48 61 671 71 71

e-mail: wfr@wfr.org.pl 

adres korespondencyjny: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.wfr.org.pl

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 23 grudnia 2019 roku. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 stycznia 2021 roku.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • cześć zdjęć dodanych zostało w serwisie ze spacjami. Problem zostanie sukcesywnie naprawiony,
  • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,
  • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2021 roku. Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 31 marca 2022 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Karina Bober, email: promocja@wfr.org.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 671 71 97.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU 

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Szyperskiej 14. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Spółki tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Biuro WFR jest objęte ochroną świadczoną przez firmę ochroniarską.

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU

Spółka nie dysponuje miejscami parkingowymi dla klientów.

Przy budynku znajduje się niewielki parking, który należy do administratora budynku gdzie nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.  Obok znajdują się prywatne parkingi, gdzie również nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKU

Pomieszczenia dostępne dla klientów zlokalizowane są na 5 i 6 piętrze gdzie prowadzą schody lub winda.

W celu kontaktu klienta z pracownikiem Spółki, Sekretariat informuje o przybyciu klienta na spotkanie.

Budynek jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Brak utrudnień z wjazdem wózka. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

W budynku znajduje się tablice informacyjne oraz punkt informacyjny. Na tablicach umieszczona jest nazwa Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wraz z numerami pięter.

W sposób głosowy informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można w punkcie informacyjnym.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do pomieszczeń Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy dzwonić na numer telefonu +48 61 671 71 71, +48 61 671 71 72 do Sekretariatu WFR.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego