town

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych informujemy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
  • Zgodnie z umową zawartą z Administratorem Danych osobowych Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dniu 17 marca 2017r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych przy realizacji powierzonych zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z dnia 30 sierpnia 2017r. Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, przetwarza w tym zakresie powierzone dane osobowe
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:
  Inspektor Ochrony Danych
  ul. Szyperska 14,
  61-754 Poznań,
  adres email iod@wfr.org.pl
 3. Państwa dane przetwarzane są w zależności od sprawy, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit a),b), c), f) Rozporządzenia:
  • Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;
  • W związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną;
  • W związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • W celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Okres przechowywania danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
  • obowiązywania umowy zawartej z Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o., na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  • wynikający z przepisów wewnętrznych w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
 5. Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • w zależności od sprawy prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • w zależności od sprawy prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • w zależności od sprawy prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Państwa dane mogą być ujawnione Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego.
 7. Wymóg podania danych jest warunkiem umownym a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.
Data utworzenia: 14.08.2018
Ostatnia aktualizacja: Michał Sadowski
Data aktualizacji: 14.08.2018 16:29